برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/28ad2f0e-9343-47e4-95b6-b845ad4775c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/dc8a2f8c-bfcc-4515-8c17-cb90ecd971a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/bf96d2da-dd16-4279-872e-3f6eb472f30b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/c2b2cffa-1537-4336-9557-ae611a7b8d50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/1b758b7f-5702-4f97-a122-63007530d3f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/8438567f-2981-422e-b4d6-a900491ddd32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/bbd16770-e0c2-40f5-8b00-cd1f32815b62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/386c6bf9-53e8-4de5-9703-7a9d38e6ee9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/ac467422-bbe5-443b-92d3-d383077e4e7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/58c61283-1c91-4a42-ac23-0aa076a72ab4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/6037e81e-1d82-4ee5-bb45-e5ad72047b50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/7abbe68e-87d5-40c5-aa34-f9ee22ba950a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/ede90cd4-c7a3-4be2-991b-08733aade05c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/8e695ff6-d550-49a2-99f2-a3217065d820.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/4167bf89-bdca-4fa4-9639-a835fc0fe6a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/28ad2f0e-9343-47e4-95b6-b845ad4775c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/dc8a2f8c-bfcc-4515-8c17-cb90ecd971a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/bf96d2da-dd16-4279-872e-3f6eb472f30b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/c2b2cffa-1537-4336-9557-ae611a7b8d50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/1b758b7f-5702-4f97-a122-63007530d3f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/8438567f-2981-422e-b4d6-a900491ddd32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/bbd16770-e0c2-40f5-8b00-cd1f32815b62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/386c6bf9-53e8-4de5-9703-7a9d38e6ee9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/ac467422-bbe5-443b-92d3-d383077e4e7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/58c61283-1c91-4a42-ac23-0aa076a72ab4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/6037e81e-1d82-4ee5-bb45-e5ad72047b50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/7abbe68e-87d5-40c5-aa34-f9ee22ba950a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/ede90cd4-c7a3-4be2-991b-08733aade05c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/8e695ff6-d550-49a2-99f2-a3217065d820.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160676/4167bf89-bdca-4fa4-9639-a835fc0fe6a5.jpg
 • 2
 • 2
 • 140,6m2
 • 130,6m2
Ref: BC505
قیمت فروش 351 500 €
 • 2
 • 2
 • 140,6m2
 • 130,6m2
Ref: BC505

ویژگی های اموال

 • : 3
 • : , ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید