برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/cf75a196-7252-475c-9e3b-d85eb81776a2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/4085f7b5-35c3-402a-b57e-817c048b0298.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/9a46dd95-206c-4dd8-8380-f0113f2d5da9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/b3614c8e-a972-4aa4-95db-51f5d69182f0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/20e93910-3821-4e45-8a5a-b49472dfa051.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/16994eaa-a654-46a7-bb0f-45c42f9b22e2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/a7e99ae4-454d-45bf-b940-a109745b9ccc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/90d233eb-b93e-453a-b29e-50e2d63719e5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/63008a4c-fa64-4745-9eef-9b743c46ff12.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/d7d68de2-457c-4cf6-803a-765f8ca87590.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/ccf9107c-ee48-476b-a660-26f1cf23fc00.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/07e4010f-65c5-4d6b-a264-cc4777391061.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/7ef3bd55-8de0-4d90-9b55-8839d56d7291.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/cf75a196-7252-475c-9e3b-d85eb81776a2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/4085f7b5-35c3-402a-b57e-817c048b0298.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/9a46dd95-206c-4dd8-8380-f0113f2d5da9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/b3614c8e-a972-4aa4-95db-51f5d69182f0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/20e93910-3821-4e45-8a5a-b49472dfa051.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/16994eaa-a654-46a7-bb0f-45c42f9b22e2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/a7e99ae4-454d-45bf-b940-a109745b9ccc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/90d233eb-b93e-453a-b29e-50e2d63719e5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/63008a4c-fa64-4745-9eef-9b743c46ff12.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/d7d68de2-457c-4cf6-803a-765f8ca87590.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/ccf9107c-ee48-476b-a660-26f1cf23fc00.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/07e4010f-65c5-4d6b-a264-cc4777391061.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136271/7ef3bd55-8de0-4d90-9b55-8839d56d7291.png
 • 1
 • 1
 • 29,3m2
 • 28,5m2
Ref: BC423
قیمت فروش 290 000 €
 • 1
 • 1
 • 29,3m2
 • 28,5m2
Ref: BC423

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 3
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید