برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/b400a196-9ed4-41ca-9730-dbd0a25975cf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/807967e5-50c0-4943-b0a5-a6d88670d471.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/e12b1c25-5af8-494b-a89b-dd1d174ca6fe.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/00359915-2558-4663-9bb5-08de855ac9d5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/60cf3bf3-8943-4a48-bebf-384704cb1a8c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/bb5886db-c806-46a2-9c67-9bbb627ccb15.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/1a9f160d-069b-4fd1-83cc-ea67117929bd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/87083ca2-b3f2-4ea0-b4cd-fdb8424e30de.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/d041b07a-e0da-405e-8f38-21e7f24682a7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/5268e0e9-3690-44d8-93a6-023c4d6f1a23.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/5dbbf529-0916-4e7e-9d5b-3f42df8216d0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/03df9d1d-b107-4de9-b25d-5b714d1c14d7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/1b05805c-d01d-47d6-a340-eab1438196e3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/b400a196-9ed4-41ca-9730-dbd0a25975cf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/807967e5-50c0-4943-b0a5-a6d88670d471.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/e12b1c25-5af8-494b-a89b-dd1d174ca6fe.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/00359915-2558-4663-9bb5-08de855ac9d5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/60cf3bf3-8943-4a48-bebf-384704cb1a8c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/bb5886db-c806-46a2-9c67-9bbb627ccb15.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/1a9f160d-069b-4fd1-83cc-ea67117929bd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/87083ca2-b3f2-4ea0-b4cd-fdb8424e30de.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/d041b07a-e0da-405e-8f38-21e7f24682a7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/5268e0e9-3690-44d8-93a6-023c4d6f1a23.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/5dbbf529-0916-4e7e-9d5b-3f42df8216d0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/03df9d1d-b107-4de9-b25d-5b714d1c14d7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136275/1b05805c-d01d-47d6-a340-eab1438196e3.png
 • 1
 • 1
 • 31,6m2
 • 27,7m2
Ref: BC426
قیمت فروش 287 000 €
 • 1
 • 1
 • 31,6m2
 • 27,7m2
Ref: BC426

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 3
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید