برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/a345879f-e6f1-4764-8a8d-6cf85a2fead2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/282b6de1-76ae-48dd-85ad-1f4b5ac66754.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/b8585dc4-44b6-4626-b095-45a817366cc0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/016d3b83-9b45-475c-a3e9-fa358816755e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/8fcd0e7c-e576-4163-89a6-cea3d13ddbe4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/569d21d8-5e85-4685-a61d-00cbebd22142.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/0bfb1fe5-37b7-4ad4-bc3f-acb67e8cf2f2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/f6b6f1fe-18b6-40e7-982b-553f70784ee6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/10eaeb2f-03b4-4a07-bea0-9a21f759c206.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/bbe80d65-c4bf-4fa1-8a89-a0b5a0b7da5a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/f53dddca-cdcb-47fc-a81b-a2828d255b85.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/fb53220b-ab2b-43c8-85c3-3c06ea03f176.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/d902d8f0-2ebb-49b8-938c-c2b0ef35411e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/a345879f-e6f1-4764-8a8d-6cf85a2fead2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/282b6de1-76ae-48dd-85ad-1f4b5ac66754.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/b8585dc4-44b6-4626-b095-45a817366cc0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/016d3b83-9b45-475c-a3e9-fa358816755e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/8fcd0e7c-e576-4163-89a6-cea3d13ddbe4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/569d21d8-5e85-4685-a61d-00cbebd22142.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/0bfb1fe5-37b7-4ad4-bc3f-acb67e8cf2f2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/f6b6f1fe-18b6-40e7-982b-553f70784ee6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/10eaeb2f-03b4-4a07-bea0-9a21f759c206.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/bbe80d65-c4bf-4fa1-8a89-a0b5a0b7da5a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/f53dddca-cdcb-47fc-a81b-a2828d255b85.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/fb53220b-ab2b-43c8-85c3-3c06ea03f176.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136852/d902d8f0-2ebb-49b8-938c-c2b0ef35411e.png
 • 1
 • 1
 • 44,3m2
 • 24,2m2
Ref: BC432
قیمت فروش 302 000 €
 • 1
 • 1
 • 44,3m2
 • 24,2m2
Ref: BC432

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 3
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید