برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/a14eab3a-2e97-4055-b03b-aa0a34131daf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/cb8208f3-c0ac-4ea5-b2a4-c0ce50d8b908.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/26a73e44-cec0-4bfa-bdf6-8fef05229fa4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/4fa32538-2600-44fd-9720-a9a00795ac61.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/e6343d6d-9f02-4c35-84b5-61c56d7a9b48.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/844731cc-d8bf-41b4-bc74-6d276e105ade.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/d4553be4-f50f-45cc-a192-2eff7ac1fae3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/54990f71-5c45-4fc4-85da-1b91534e8ea2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/b6f88fae-77c3-4969-bd5e-a15b2c0744e8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/0205411f-97c7-41e2-9af0-983f69077d22.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/ea29a224-0797-41a1-914b-699e70717da7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/0496c001-b90d-4775-8a68-dbdfbd84742e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/53c2df24-0d7c-4a38-956a-65dd8c9c7435.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/a14eab3a-2e97-4055-b03b-aa0a34131daf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/cb8208f3-c0ac-4ea5-b2a4-c0ce50d8b908.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/26a73e44-cec0-4bfa-bdf6-8fef05229fa4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/4fa32538-2600-44fd-9720-a9a00795ac61.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/e6343d6d-9f02-4c35-84b5-61c56d7a9b48.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/844731cc-d8bf-41b4-bc74-6d276e105ade.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/d4553be4-f50f-45cc-a192-2eff7ac1fae3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/54990f71-5c45-4fc4-85da-1b91534e8ea2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/b6f88fae-77c3-4969-bd5e-a15b2c0744e8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/0205411f-97c7-41e2-9af0-983f69077d22.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/ea29a224-0797-41a1-914b-699e70717da7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/0496c001-b90d-4775-8a68-dbdfbd84742e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136868/53c2df24-0d7c-4a38-956a-65dd8c9c7435.png
 • 1
 • 1
 • 29,4m2
 • 28,7m2
Ref: BC436
قیمت فروش 284 000 €
 • 1
 • 1
 • 29,4m2
 • 28,7m2
Ref: BC436

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 3
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید