برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/ece5bc56-e6bb-47b4-b75e-39908eab7109.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/f54151b3-dd16-424c-9032-2648fd68c3bf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/320d3622-72a6-4b34-966b-a358fe72c538.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/3d281d11-5d35-490d-81e1-eef387cbe02b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/0d2ead5d-3173-4415-8e81-cdafec0dd01b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/303225e9-d426-4f6e-9791-d011614d267c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/c0c83f26-fb9d-4142-8dc5-6add19567409.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/1811fde9-4874-4cfc-aeb3-3eb3f0dd99ba.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/5463478f-6f3e-422e-a869-f5dc77ee58a0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/d28456b4-f087-4929-aa53-bf12efb726bf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/1def4d78-d570-41d8-9901-9f8a365d84ab.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/6c475334-502f-4dad-a97f-9f79f9d2cb80.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/48d3df9b-ad89-4dc5-bf82-fce13a49327b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/ece5bc56-e6bb-47b4-b75e-39908eab7109.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/f54151b3-dd16-424c-9032-2648fd68c3bf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/320d3622-72a6-4b34-966b-a358fe72c538.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/3d281d11-5d35-490d-81e1-eef387cbe02b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/0d2ead5d-3173-4415-8e81-cdafec0dd01b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/303225e9-d426-4f6e-9791-d011614d267c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/c0c83f26-fb9d-4142-8dc5-6add19567409.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/1811fde9-4874-4cfc-aeb3-3eb3f0dd99ba.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/5463478f-6f3e-422e-a869-f5dc77ee58a0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/d28456b4-f087-4929-aa53-bf12efb726bf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/1def4d78-d570-41d8-9901-9f8a365d84ab.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/6c475334-502f-4dad-a97f-9f79f9d2cb80.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/136870/48d3df9b-ad89-4dc5-bf82-fce13a49327b.png
 • 1
 • 1
 • 31,8m2
 • 31,1m2
Ref: BC437
قیمت فروش 298 000 €
 • 1
 • 1
 • 31,8m2
 • 31,1m2
Ref: BC437

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 3
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید