برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/5c31a1e9-1c32-4de2-8ec3-267c84e66bf4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/b7a1bbb0-c145-466b-b4b0-e3f29e8cf980.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/7d43d54e-0344-45bc-8a41-661a5b162101.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/df0ae616-bc81-443a-b353-69d0bf638a5b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/9a3c3c5c-bda4-4e6b-a79d-7931148043fe.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/d0356d63-b7f2-4dec-a043-08d6bb8f9556.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/aa0f6c29-291c-4009-bf28-be654b8a7b4c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/20ff2ce7-c994-40a7-9c5c-07a73c014e3d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/e0a82aa8-cadd-4c28-8495-9738b569a11d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/21c15646-fb5b-47c9-bc40-41871e8d0fdb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/0ffc3ca9-d3c6-47af-8e7e-7e5ee49af73a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/52b21317-4f7e-49ef-8a9e-0f804c930f47.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/ebe74211-7068-49ce-a955-e2b0b0b1bc6b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/123fd3f7-c11a-4eca-b14c-f6765003f1c6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/5c31a1e9-1c32-4de2-8ec3-267c84e66bf4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/b7a1bbb0-c145-466b-b4b0-e3f29e8cf980.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/7d43d54e-0344-45bc-8a41-661a5b162101.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/df0ae616-bc81-443a-b353-69d0bf638a5b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/9a3c3c5c-bda4-4e6b-a79d-7931148043fe.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/d0356d63-b7f2-4dec-a043-08d6bb8f9556.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/aa0f6c29-291c-4009-bf28-be654b8a7b4c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/20ff2ce7-c994-40a7-9c5c-07a73c014e3d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/e0a82aa8-cadd-4c28-8495-9738b569a11d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/21c15646-fb5b-47c9-bc40-41871e8d0fdb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/0ffc3ca9-d3c6-47af-8e7e-7e5ee49af73a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/52b21317-4f7e-49ef-8a9e-0f804c930f47.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/ebe74211-7068-49ce-a955-e2b0b0b1bc6b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102125/123fd3f7-c11a-4eca-b14c-f6765003f1c6.png
 • 1
 • 1
 • 66m2
 • 66m2
Ref: BC180
قیمت فروش 400 000 €
 • 1
 • 1
 • 66m2
 • 66m2
Ref: BC180

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2
 • : ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید