برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/e575185e-347b-4d66-b211-157bc082255f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/03eb4b36-7eca-4b23-8835-5dddf5ba4db1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/beece66c-e8e3-4a32-85f8-9ad301e4b83a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/01967d32-1d5c-4bbd-b895-7351799a9408.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/67a26d0b-6a2e-4e73-8a0d-0cc8d3c30f4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/2891231a-09b7-475a-9b6c-c17ef68c6ccb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/5eb24ba2-9ba3-4913-b925-9728af65d3b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/f0db4cef-9a29-4057-8ba0-74ae8878c5d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/80b588ab-2e5c-414f-aff8-3bed7d18e833.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/2423d78f-e092-4e47-ad35-b0b75ffeb6c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/f0929b8e-edf3-4075-ac5d-aeee55261190.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/325be58f-e8bf-4490-a1b9-7dbcb1191c79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/2e9f33fd-1617-4b5c-ac53-5cfc9e057360.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/33a3ce29-eafc-4381-83c0-433e52d26172.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/d31d962e-b538-49a1-bbca-6d7041f11d64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/0794e00e-503b-45e1-8a6e-9829e468b5f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/e575185e-347b-4d66-b211-157bc082255f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/03eb4b36-7eca-4b23-8835-5dddf5ba4db1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/beece66c-e8e3-4a32-85f8-9ad301e4b83a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/01967d32-1d5c-4bbd-b895-7351799a9408.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/67a26d0b-6a2e-4e73-8a0d-0cc8d3c30f4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/2891231a-09b7-475a-9b6c-c17ef68c6ccb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/5eb24ba2-9ba3-4913-b925-9728af65d3b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/f0db4cef-9a29-4057-8ba0-74ae8878c5d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/80b588ab-2e5c-414f-aff8-3bed7d18e833.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/2423d78f-e092-4e47-ad35-b0b75ffeb6c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/f0929b8e-edf3-4075-ac5d-aeee55261190.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/325be58f-e8bf-4490-a1b9-7dbcb1191c79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/2e9f33fd-1617-4b5c-ac53-5cfc9e057360.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/33a3ce29-eafc-4381-83c0-433e52d26172.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/d31d962e-b538-49a1-bbca-6d7041f11d64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160709/0794e00e-503b-45e1-8a6e-9829e468b5f5.jpg
 • 2
 • 2
 • 86,4m2
Ref: BC512
قیمت فروش 395 000 €
 • 2
 • 2
 • 86,4m2
Ref: BC512

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2
 • : ,
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید