• https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/e68637db-05d4-4d05-837d-f661ad0f3434.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/ef4de08b-ac6c-4737-a32d-0552e4ce4d27.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/3d1dad67-eff3-442c-b9c4-87fc8b4223ab.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/4c11b058-33d3-4204-8812-b5c61284565b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/5f4358e5-c25c-4e0f-8223-d6e53da4d037.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/efc6fb69-560e-4c0d-9153-d5c1536717f1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/bde86c0e-6e66-49ab-a131-0870f276550c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/743657b7-d9d4-42f0-9b70-91cb8ed65f70.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/68c788c7-f0de-45d1-ba01-38bc2eb34f46.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/3b08fba3-4144-4d03-abfd-bdcb1d982866.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/181f8faa-b8a0-416a-908a-4dfc6a656fde.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/e1bf0cee-5c66-40d8-ad46-1212451d5597.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/a11e31a9-5a30-4f5a-a841-19437c2ab646.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/b195dead-87ad-4353-96ad-69158a7f4f1c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/b01ca28e-39fb-41bc-8465-2f73c7a42ce5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/5e851022-0f4e-4426-8b63-b564f312a276.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/94197ccb-5b8e-4c2b-9839-1ab7a97c1f49.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/071e8011-5d86-4bf5-9727-54e50e01990e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/3ed90f0f-2785-4d63-84a4-02ebdc62e09c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/e68637db-05d4-4d05-837d-f661ad0f3434.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/ef4de08b-ac6c-4737-a32d-0552e4ce4d27.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/3d1dad67-eff3-442c-b9c4-87fc8b4223ab.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/4c11b058-33d3-4204-8812-b5c61284565b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/5f4358e5-c25c-4e0f-8223-d6e53da4d037.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/efc6fb69-560e-4c0d-9153-d5c1536717f1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/bde86c0e-6e66-49ab-a131-0870f276550c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/743657b7-d9d4-42f0-9b70-91cb8ed65f70.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/68c788c7-f0de-45d1-ba01-38bc2eb34f46.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/3b08fba3-4144-4d03-abfd-bdcb1d982866.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/181f8faa-b8a0-416a-908a-4dfc6a656fde.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/e1bf0cee-5c66-40d8-ad46-1212451d5597.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/a11e31a9-5a30-4f5a-a841-19437c2ab646.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/b195dead-87ad-4353-96ad-69158a7f4f1c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/b01ca28e-39fb-41bc-8465-2f73c7a42ce5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/5e851022-0f4e-4426-8b63-b564f312a276.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/94197ccb-5b8e-4c2b-9839-1ab7a97c1f49.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/071e8011-5d86-4bf5-9727-54e50e01990e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143623/3ed90f0f-2785-4d63-84a4-02ebdc62e09c.png
Ref: BC445
از جانب قیمت فروش POA
Ref: BC445

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2022
 • : , ,

جویا شدن

برای فروش

6 کسرهای موجود

ارجاع
BC530
نوع ملک
اتاق های خواب
0
منطقه خانه
55 m2
قیمت EUR
500 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC531
نوع ملک
اتاق های خواب
0
منطقه خانه
55 m2
قیمت EUR
500 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC532
نوع ملک
اتاق های خواب
0
منطقه خانه
55 m2
قیمت EUR
500 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC533
نوع ملک
اتاق های خواب
0
منطقه خانه
55 m2
قیمت EUR
500 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC540
نوع ملک
اتاق های خواب
0
منطقه خانه
55 m2
قیمت EUR
500 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC583
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
55 m2
قیمت EUR
500 000€
بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید