برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/9a2ee3ac-ebb0-40c9-a4a0-1e8c2c2f4fe0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/70fa2237-2b2d-4772-83f2-3c74b5eac958.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/8beff377-c5d7-4e15-8adf-b66e0c2a0ee7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/2172e42b-1b30-4e1b-abae-04a99774f4f2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/4f8fc887-44b2-4c3e-a45a-8f81b7296d87.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/fb8f6dea-cc39-4bc2-bd6c-28a8a669af5a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/c99ddfa4-5c08-4e5a-9945-d78f88b8fc6d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/a0e2658e-bbe6-4e41-a4d0-99e72bd67262.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/6e2c9c3c-78e9-4294-b736-8a7afa7a1e9c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/9e03d738-b106-44d3-98d5-a39503f710ed.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/693f21ae-652e-46a9-a66c-0774adb2f36c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/875d6811-5220-4c56-85b0-4af367a2d7f5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/0a656e72-87d5-4c43-92f9-f911b412e745.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/78c094d9-148c-40fc-8889-730f82b39a4b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/9993b79a-26c1-44ed-89a3-d9cf570c2ac1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/fe648c26-a0af-42ec-9e77-771d12e6b21d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/6dd0fba6-fc77-4215-93d7-2134284311da.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/c5125d57-1807-490f-8325-19f8518755d6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/5dfe84a9-665f-42af-b74a-d326edcdcceb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/0ccbe7f7-33c4-4e22-83ad-4091203b9522.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/3ed483ca-bd5a-4b6f-aeae-f0f214fcd431.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/97d535db-86a3-4feb-bff0-efa5c14cfd2f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/af10e9e4-fc78-4494-9cd3-96be729d54ad.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/c831b416-3c7d-46f4-91e8-e0654fa1456c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/9a2ee3ac-ebb0-40c9-a4a0-1e8c2c2f4fe0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/70fa2237-2b2d-4772-83f2-3c74b5eac958.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/8beff377-c5d7-4e15-8adf-b66e0c2a0ee7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/2172e42b-1b30-4e1b-abae-04a99774f4f2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/4f8fc887-44b2-4c3e-a45a-8f81b7296d87.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/fb8f6dea-cc39-4bc2-bd6c-28a8a669af5a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/c99ddfa4-5c08-4e5a-9945-d78f88b8fc6d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/a0e2658e-bbe6-4e41-a4d0-99e72bd67262.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/6e2c9c3c-78e9-4294-b736-8a7afa7a1e9c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/9e03d738-b106-44d3-98d5-a39503f710ed.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/693f21ae-652e-46a9-a66c-0774adb2f36c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/875d6811-5220-4c56-85b0-4af367a2d7f5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/0a656e72-87d5-4c43-92f9-f911b412e745.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/78c094d9-148c-40fc-8889-730f82b39a4b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/9993b79a-26c1-44ed-89a3-d9cf570c2ac1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/fe648c26-a0af-42ec-9e77-771d12e6b21d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/6dd0fba6-fc77-4215-93d7-2134284311da.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/c5125d57-1807-490f-8325-19f8518755d6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/5dfe84a9-665f-42af-b74a-d326edcdcceb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/0ccbe7f7-33c4-4e22-83ad-4091203b9522.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/3ed483ca-bd5a-4b6f-aeae-f0f214fcd431.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/97d535db-86a3-4feb-bff0-efa5c14cfd2f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/af10e9e4-fc78-4494-9cd3-96be729d54ad.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160846/c831b416-3c7d-46f4-91e8-e0654fa1456c.png
 • 1
 • 55m2
 • 55m2
Ref: BC530
قیمت فروش 500 000 €
 • 1
 • 55m2
 • 55m2
Ref: BC530

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2
 • : , ,

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید