برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/a5c11593-4e7f-468f-b46a-865408e8cb60.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/c8e3ff6e-3c81-46d2-a87d-c931cf4d4fd5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/d828a125-b2be-4142-b072-1a0f1a7a5707.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/5db12077-2d71-4511-99df-12251fd8dcd2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/8b366a4c-0d42-4e2b-870a-c6000888944b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/bb8d88c9-e590-4071-a842-23454f87f95d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/0e1ab287-15e0-4000-865f-857456f2bb12.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/1eb2d706-7c21-4392-a8ec-d651e8f41144.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/08814d6a-f4bd-4932-b8d9-c54bb1d66967.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/54eaa935-0022-4f42-80fe-f154a9dbff51.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/e7a23321-4e13-4896-9dca-2fb65beddd2e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/8f33dac4-8180-40e7-9399-e0046f594a2e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/b8678f98-efe6-4cf8-85e3-11b824bc2ca3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/ef89c8ac-92a8-4d5f-a2dc-6b69032afb96.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/becb61b0-bb10-4875-9ad3-7d3aa880ad0f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/1d67eb5f-cfb9-443e-8ea7-2c6fd94615d7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/b734105b-ad21-4fb0-8a58-e93e8b624361.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/d3552ef6-c1e4-4b63-9ee1-2778f07ae05d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/dc72b557-f6af-462c-a29b-939cb70b0e01.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/76d44bf0-2cdf-4011-86b4-88aaba9329e5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/579bbb26-e8d3-45a1-a625-01541f0f844c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/7a6e480e-3d7b-4ebd-88c8-31fc7624f55d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/0b6f8266-0abf-4ab4-8c79-ca7554691db3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/640d4fa9-7a63-4843-9398-c7fe035de92c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/a5c11593-4e7f-468f-b46a-865408e8cb60.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/c8e3ff6e-3c81-46d2-a87d-c931cf4d4fd5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/d828a125-b2be-4142-b072-1a0f1a7a5707.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/5db12077-2d71-4511-99df-12251fd8dcd2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/8b366a4c-0d42-4e2b-870a-c6000888944b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/bb8d88c9-e590-4071-a842-23454f87f95d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/0e1ab287-15e0-4000-865f-857456f2bb12.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/1eb2d706-7c21-4392-a8ec-d651e8f41144.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/08814d6a-f4bd-4932-b8d9-c54bb1d66967.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/54eaa935-0022-4f42-80fe-f154a9dbff51.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/e7a23321-4e13-4896-9dca-2fb65beddd2e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/8f33dac4-8180-40e7-9399-e0046f594a2e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/b8678f98-efe6-4cf8-85e3-11b824bc2ca3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/ef89c8ac-92a8-4d5f-a2dc-6b69032afb96.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/becb61b0-bb10-4875-9ad3-7d3aa880ad0f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/1d67eb5f-cfb9-443e-8ea7-2c6fd94615d7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/b734105b-ad21-4fb0-8a58-e93e8b624361.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/d3552ef6-c1e4-4b63-9ee1-2778f07ae05d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/dc72b557-f6af-462c-a29b-939cb70b0e01.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/76d44bf0-2cdf-4011-86b4-88aaba9329e5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/579bbb26-e8d3-45a1-a625-01541f0f844c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/7a6e480e-3d7b-4ebd-88c8-31fc7624f55d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/0b6f8266-0abf-4ab4-8c79-ca7554691db3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160847/640d4fa9-7a63-4843-9398-c7fe035de92c.png
 • 1
 • 55m2
 • 55m2
Ref: BC531
قیمت فروش 500 000 €
 • 1
 • 55m2
 • 55m2
Ref: BC531

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2
 • : , ,

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید