برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/7f0cc53c-6728-43f5-b647-9cf21a60f21a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/e8265a7d-32c6-44ab-9731-fb328e57049d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/86f4e712-500e-486e-9953-f174a53bef05.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/2a805bee-5c59-4804-8867-fbd0c37aeb18.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/eef5ae07-0c58-4b91-b30e-ca4ab6c26409.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/388b1c3c-d6d0-456a-b592-e0f54ef5c6f6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/aff6d6d5-6e81-47c0-abda-05cd2bf223f8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/c6d509f2-5682-434f-bb16-c8271da16d0e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/8db8023e-98d6-457c-8de9-790e340eddc8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/6a255faf-d8df-4010-b7c3-77eef5ae90bf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/39836f79-d2d7-463a-9297-968e6e8730ab.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/e84e4205-4730-4a38-9e2b-b31591c31816.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/43e2e102-a00d-4f7c-9674-f8e7bebb48a3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/f4930910-d135-44e5-8713-63c1e0d098b4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/db672412-71c0-444f-9684-2748e5d0298f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/ab1470e0-2888-4225-b2fa-123f2394650d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/80c35b57-456e-4f61-b044-571f62266f3a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/4fac7497-fd9b-4bd8-8f08-6764501e4d4e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/af264c19-d6a4-4c2b-8ec0-f7700058cc59.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/3d51884a-1f32-4bb4-86af-ab84208a12c8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/bba8ae0e-9b8e-4563-a3cd-7e5be24420f2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/5901de47-42d3-4cbf-ab1e-fdc5dcf37620.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/c8214ca9-9f6d-44b2-b026-07bacf579bc6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/ed289513-3b5a-4b0b-b215-074d05b3d59b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/7f0cc53c-6728-43f5-b647-9cf21a60f21a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/e8265a7d-32c6-44ab-9731-fb328e57049d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/86f4e712-500e-486e-9953-f174a53bef05.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/2a805bee-5c59-4804-8867-fbd0c37aeb18.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/eef5ae07-0c58-4b91-b30e-ca4ab6c26409.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/388b1c3c-d6d0-456a-b592-e0f54ef5c6f6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/aff6d6d5-6e81-47c0-abda-05cd2bf223f8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/c6d509f2-5682-434f-bb16-c8271da16d0e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/8db8023e-98d6-457c-8de9-790e340eddc8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/6a255faf-d8df-4010-b7c3-77eef5ae90bf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/39836f79-d2d7-463a-9297-968e6e8730ab.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/e84e4205-4730-4a38-9e2b-b31591c31816.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/43e2e102-a00d-4f7c-9674-f8e7bebb48a3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/f4930910-d135-44e5-8713-63c1e0d098b4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/db672412-71c0-444f-9684-2748e5d0298f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/ab1470e0-2888-4225-b2fa-123f2394650d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/80c35b57-456e-4f61-b044-571f62266f3a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/4fac7497-fd9b-4bd8-8f08-6764501e4d4e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/af264c19-d6a4-4c2b-8ec0-f7700058cc59.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/3d51884a-1f32-4bb4-86af-ab84208a12c8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/bba8ae0e-9b8e-4563-a3cd-7e5be24420f2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/5901de47-42d3-4cbf-ab1e-fdc5dcf37620.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/c8214ca9-9f6d-44b2-b026-07bacf579bc6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160848/ed289513-3b5a-4b0b-b215-074d05b3d59b.png
 • 1
 • 55m2
 • 55m2
Ref: BC532
قیمت فروش 500 000 €
 • 1
 • 55m2
 • 55m2
Ref: BC532

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2
 • : , ,

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید