برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/b74f61f6-ed00-48e7-8268-e66beae514e4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/da56e9cd-1cf2-4a7e-95f2-293e87beeeb6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/ea3f5665-6333-47ca-925e-ce85710d2420.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/80d798fd-17bf-48b0-ad8a-5a6c83026899.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/e9e8b2b3-05cf-4b32-b03d-8f68289d5d74.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/b82ed974-ba54-44fb-950d-e6e8f06c5c7a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/3f288246-2525-4ab2-aff0-bada563e7826.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/55ff50aa-e77c-40b1-af5d-117098c32047.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/d9ec682c-c074-4a03-847c-380f599e3107.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/defb045d-cbb2-494a-b511-87b95ffee980.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/9bdf3007-c280-42a9-b317-6398f2c26520.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/9a4a7ff0-21ef-4809-bc6f-80d3562fb39d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/b74f61f6-ed00-48e7-8268-e66beae514e4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/da56e9cd-1cf2-4a7e-95f2-293e87beeeb6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/ea3f5665-6333-47ca-925e-ce85710d2420.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/80d798fd-17bf-48b0-ad8a-5a6c83026899.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/e9e8b2b3-05cf-4b32-b03d-8f68289d5d74.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/b82ed974-ba54-44fb-950d-e6e8f06c5c7a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/3f288246-2525-4ab2-aff0-bada563e7826.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/55ff50aa-e77c-40b1-af5d-117098c32047.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/d9ec682c-c074-4a03-847c-380f599e3107.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/defb045d-cbb2-494a-b511-87b95ffee980.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/9bdf3007-c280-42a9-b317-6398f2c26520.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162722/9a4a7ff0-21ef-4809-bc6f-80d3562fb39d.png
 • 1
 • 55m2
 • 55m2
Ref: BC540
قیمت فروش 500 000 €
 • 1
 • 55m2
 • 55m2
Ref: BC540

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2
 • : , ,

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید