برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/ff163549-6222-4236-9037-b8157afd5eea.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/3673ef32-493f-4954-872b-d14a1f0d190d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/87bad1a7-5fc1-4ce8-906b-97564df488a5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/a3e9f94e-0ce4-43c0-bb1d-5f8d82c42f4c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/108883f5-c067-4629-89e2-922e7048d971.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/04d5d797-61b0-4632-9d13-af9ab62c8e79.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/00d43eaf-1bc2-43f9-828c-3e1d98acecb7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/c4117a07-dbcd-4f1f-95ed-a52a094c20a2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/d1a3e6d5-7854-4b5d-af93-b2e802126331.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/9d84a48e-177e-4e98-b9ee-235bd82ec5c4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/31c33ae4-96c5-4817-92f2-c57804947687.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/62b5f122-1c05-4475-abbf-993a0c0852b5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/1af12de2-914a-4d6a-94d0-c114d752e0c0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/9a302e38-ab7c-476e-9039-508c2482eb98.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/bc277c55-c031-4c36-aade-906a59a1292b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/35f0c6e3-0812-4dd3-ba7b-e1d0b90b376d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/c0bcddf0-351f-46d8-9f8f-dc513d1a6f4a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/2e7624f3-a939-431f-9a40-f47c5c507ea1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/76615b50-a978-4f52-9d34-f3ca49c8ad1b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/1b4f62b7-8cc4-48d5-8bdf-9574ae787738.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/53460b58-87b8-40ff-b73c-74ef8e55b16f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/1183c786-cde4-4c92-b6ac-8d9902ddf352.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/40cecd33-f07a-44eb-a439-a04605e07b41.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/1f79a5b4-c613-4bb8-8662-db119d41b357.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/ff163549-6222-4236-9037-b8157afd5eea.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/3673ef32-493f-4954-872b-d14a1f0d190d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/87bad1a7-5fc1-4ce8-906b-97564df488a5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/a3e9f94e-0ce4-43c0-bb1d-5f8d82c42f4c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/108883f5-c067-4629-89e2-922e7048d971.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/04d5d797-61b0-4632-9d13-af9ab62c8e79.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/00d43eaf-1bc2-43f9-828c-3e1d98acecb7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/c4117a07-dbcd-4f1f-95ed-a52a094c20a2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/d1a3e6d5-7854-4b5d-af93-b2e802126331.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/9d84a48e-177e-4e98-b9ee-235bd82ec5c4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/31c33ae4-96c5-4817-92f2-c57804947687.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/62b5f122-1c05-4475-abbf-993a0c0852b5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/1af12de2-914a-4d6a-94d0-c114d752e0c0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/9a302e38-ab7c-476e-9039-508c2482eb98.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/bc277c55-c031-4c36-aade-906a59a1292b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/35f0c6e3-0812-4dd3-ba7b-e1d0b90b376d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/c0bcddf0-351f-46d8-9f8f-dc513d1a6f4a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/2e7624f3-a939-431f-9a40-f47c5c507ea1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/76615b50-a978-4f52-9d34-f3ca49c8ad1b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/1b4f62b7-8cc4-48d5-8bdf-9574ae787738.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/53460b58-87b8-40ff-b73c-74ef8e55b16f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/1183c786-cde4-4c92-b6ac-8d9902ddf352.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/40cecd33-f07a-44eb-a439-a04605e07b41.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/170078/1f79a5b4-c613-4bb8-8662-db119d41b357.png
 • 1
 • 1
 • 55m2
 • 55m2
Ref: BC583
قیمت فروش 500 000 €
 • 1
 • 1
 • 55m2
 • 55m2
Ref: BC583

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2
 • : , ,

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید