برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/356cfce1-807d-41a8-b6fc-86a1c12d0a64.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/06aeb407-98e8-437e-a11b-9bd3b3948b73.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/9337285d-1da5-4770-8f73-33f64305dc11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/fa43ec6e-782f-4eab-b006-c85772f1db13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/3c225030-90e3-4a96-a9b0-653955a8954c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/7b7ebba9-7cc2-419c-9a34-db08bf0684bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/35acafac-7e4f-4a43-9136-f9a79606fc78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/e7845094-2ae1-481c-a48c-149b32a68cac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/9c2f4bab-6dbe-4773-9768-3d43601f3573.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/35a31093-8a41-4fe9-972e-f3b5e899edf9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/0ef7efde-5847-400b-84d3-dd286a3b7bfa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/5b90a864-56a4-4f1e-97cb-73aefd066e70.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/56c21b0e-dd7d-47b3-aa5e-77c1df6e26c0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/133d6a80-8d78-46f2-89f3-0f900cdbb6ec.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/9a3cef87-4078-44ea-b15e-bd5c247f11c7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/72ccf80a-a12a-4b48-a55f-e1d173312d30.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/011f243e-ca39-4768-bdd6-7336a94b08a9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/cc5517c3-c248-495b-aa1b-f6bab0cd0c2d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/00bb34e8-6a86-4577-bc33-1666234e1894.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/fccea5ac-6f79-4f1b-807d-bc41d4b559de.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/356cfce1-807d-41a8-b6fc-86a1c12d0a64.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/06aeb407-98e8-437e-a11b-9bd3b3948b73.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/9337285d-1da5-4770-8f73-33f64305dc11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/fa43ec6e-782f-4eab-b006-c85772f1db13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/3c225030-90e3-4a96-a9b0-653955a8954c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/7b7ebba9-7cc2-419c-9a34-db08bf0684bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/35acafac-7e4f-4a43-9136-f9a79606fc78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/e7845094-2ae1-481c-a48c-149b32a68cac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/9c2f4bab-6dbe-4773-9768-3d43601f3573.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/35a31093-8a41-4fe9-972e-f3b5e899edf9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/0ef7efde-5847-400b-84d3-dd286a3b7bfa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/5b90a864-56a4-4f1e-97cb-73aefd066e70.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/56c21b0e-dd7d-47b3-aa5e-77c1df6e26c0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/133d6a80-8d78-46f2-89f3-0f900cdbb6ec.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/9a3cef87-4078-44ea-b15e-bd5c247f11c7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/72ccf80a-a12a-4b48-a55f-e1d173312d30.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/011f243e-ca39-4768-bdd6-7336a94b08a9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/cc5517c3-c248-495b-aa1b-f6bab0cd0c2d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/00bb34e8-6a86-4577-bc33-1666234e1894.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98110/fccea5ac-6f79-4f1b-807d-bc41d4b559de.png
 • 3
 • 3
 • 144m2
 • 408m2
Ref: BC134
قیمت فروش 710 000 €
 • 3
 • 3
 • 144m2
 • 408m2
Ref: BC134

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2022
 • : 1
 • : , , ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید