برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/ff4a700e-6695-40b4-be18-6063b33b611a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/3462b9f5-765d-4e7a-89ae-e6610fe2e07e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/a30eb33e-9081-4374-8b20-fd17a3f8a824.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/c314c851-fe58-4b54-a419-696629801a6f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/31f788bb-e42c-4859-8884-8db70bfa5623.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/f14f8780-436e-4698-8579-b5bc1725da4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/a47479bc-2bd4-4fa2-b36b-ca6ab6ffd385.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/91166698-a247-4a73-9192-13e850ae39f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/47274319-7c58-4d7d-92b7-fab40eac9b2a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/65e7be84-e9ba-4d94-84cc-d37a7f24067f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/bf0e2371-0b86-4e90-854c-0b3d3d6e28e5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/95617a06-8920-4a53-a88b-00b89f34bc37.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/714d1ad2-17c4-43f8-9907-995dda20ee70.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/f05a08f5-65b1-4591-ab0f-3a6d680d4460.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/48b18bfd-7325-4fdc-9ece-24440be2f4cb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/4eaef449-af5e-416f-9c2c-da006d75a5fb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/ff4a700e-6695-40b4-be18-6063b33b611a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/3462b9f5-765d-4e7a-89ae-e6610fe2e07e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/a30eb33e-9081-4374-8b20-fd17a3f8a824.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/c314c851-fe58-4b54-a419-696629801a6f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/31f788bb-e42c-4859-8884-8db70bfa5623.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/f14f8780-436e-4698-8579-b5bc1725da4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/a47479bc-2bd4-4fa2-b36b-ca6ab6ffd385.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/91166698-a247-4a73-9192-13e850ae39f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/47274319-7c58-4d7d-92b7-fab40eac9b2a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/65e7be84-e9ba-4d94-84cc-d37a7f24067f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/bf0e2371-0b86-4e90-854c-0b3d3d6e28e5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/95617a06-8920-4a53-a88b-00b89f34bc37.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/714d1ad2-17c4-43f8-9907-995dda20ee70.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/f05a08f5-65b1-4591-ab0f-3a6d680d4460.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/48b18bfd-7325-4fdc-9ece-24440be2f4cb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98406/4eaef449-af5e-416f-9c2c-da006d75a5fb.png
 • 3
 • 3
 • 153m2
Ref: BC145
قیمت فروش 720 000 €
 • 3
 • 3
 • 153m2
Ref: BC145

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2022
 • : 2
 • : , ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید