برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/d68d0d80-847c-4978-b4fa-7ba199ccf4a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/edb9d583-f681-4291-9967-170a4a1acd3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/0d31df24-e1b3-4e8c-838d-d2fa39ea529c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/98a9aec6-9516-4ca8-8d7b-4bd96db53ce0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/437b019a-35f5-4266-b4df-6bccc774e6e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/f06e65ce-f562-4aae-bb56-030a0b0140dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/8589195e-5e12-413b-975a-3a0a67abc42f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/f1a45115-4cb4-4669-80b0-9415d1dca765.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/f8ff0a8e-ff90-4291-a868-075c11aee729.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/a64ac0aa-2168-4243-a994-833d809ac70a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/9a338624-9eec-4e80-a584-2e71c45fb14f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/567d6435-9221-482f-b7b7-a4369a440ca2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/b8228202-9440-4d28-8580-a8d877704f40.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/14067ce5-98bc-44f6-bd85-71bfd1f5402f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/717f43e2-e67d-4067-8ae7-247ba7e0ca51.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/d68d0d80-847c-4978-b4fa-7ba199ccf4a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/edb9d583-f681-4291-9967-170a4a1acd3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/0d31df24-e1b3-4e8c-838d-d2fa39ea529c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/98a9aec6-9516-4ca8-8d7b-4bd96db53ce0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/437b019a-35f5-4266-b4df-6bccc774e6e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/f06e65ce-f562-4aae-bb56-030a0b0140dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/8589195e-5e12-413b-975a-3a0a67abc42f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/f1a45115-4cb4-4669-80b0-9415d1dca765.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/f8ff0a8e-ff90-4291-a868-075c11aee729.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/a64ac0aa-2168-4243-a994-833d809ac70a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/9a338624-9eec-4e80-a584-2e71c45fb14f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/567d6435-9221-482f-b7b7-a4369a440ca2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/b8228202-9440-4d28-8580-a8d877704f40.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/14067ce5-98bc-44f6-bd85-71bfd1f5402f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98412/717f43e2-e67d-4067-8ae7-247ba7e0ca51.png
 • 3
 • 3
 • 153m2
Ref: BC150
قیمت فروش 720 000 €
 • 3
 • 3
 • 153m2
Ref: BC150

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2022
 • : 2
 • : , ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید