برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/439bbb9e-efa0-47c2-bdca-88b1c237c715.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/4d9d42cb-75c0-40ca-bb1e-7880a93bc074.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/25c7cd0d-b127-4b82-bd89-761c03b46526.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/ca70f9c3-a7e4-402d-95e0-30e3f2e825fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/af4f8b58-92e3-4cf5-b72e-6e15b322745a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/2d210e6f-dd38-42b2-b41f-d82c18dffae0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/6617a2a4-01c7-4ae7-b0e4-625b6775254b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/9e46ba6b-0015-4633-a2f6-99930525cc36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/df6bfa55-379b-4bca-bc47-1328f08c670f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/df9a310c-4af1-4938-86f3-1f9c4c6d8f02.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/2d1e7348-e2e9-4953-81d9-5617bbe06e13.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/60832015-9f56-4284-85db-2248118a5fb1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/49301ce0-7684-4a51-ae36-9d649d9db6f1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/1b791dcf-ec37-4546-a22d-dd2e39833f8c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/8c1ee02f-6166-4e55-955e-45bf604ea26d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/b1752294-0c30-4ba1-b9fa-9c7e44fb39de.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/439bbb9e-efa0-47c2-bdca-88b1c237c715.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/4d9d42cb-75c0-40ca-bb1e-7880a93bc074.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/25c7cd0d-b127-4b82-bd89-761c03b46526.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/ca70f9c3-a7e4-402d-95e0-30e3f2e825fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/af4f8b58-92e3-4cf5-b72e-6e15b322745a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/2d210e6f-dd38-42b2-b41f-d82c18dffae0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/6617a2a4-01c7-4ae7-b0e4-625b6775254b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/9e46ba6b-0015-4633-a2f6-99930525cc36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/df6bfa55-379b-4bca-bc47-1328f08c670f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/df9a310c-4af1-4938-86f3-1f9c4c6d8f02.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/2d1e7348-e2e9-4953-81d9-5617bbe06e13.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/60832015-9f56-4284-85db-2248118a5fb1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/49301ce0-7684-4a51-ae36-9d649d9db6f1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/1b791dcf-ec37-4546-a22d-dd2e39833f8c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/8c1ee02f-6166-4e55-955e-45bf604ea26d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98413/b1752294-0c30-4ba1-b9fa-9c7e44fb39de.png
 • 3
 • 3
 • 153m2
Ref: BC151
قیمت فروش 720 000 €
 • 3
 • 3
 • 153m2
Ref: BC151

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2022
 • : 2
 • : , ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید