برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/b85fe8eb-52a9-4250-a90d-ea16c2ad693c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/f099dd00-e163-44f5-b3c9-fcd8801524dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/47f2463a-982c-4e19-b35e-7b61b4ef86f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/8a7229ae-143f-4ce0-839b-3a7db0d39ac0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/64bffcfa-0d4c-4df6-a673-1b2edc48f6d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/096dbf3e-8046-48ea-889a-b951c0169d6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/9506c8c6-2f50-4523-8da6-fd0b35c1f1c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/af3d79e8-0a55-4a8e-951c-441af214e735.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/91e43d3a-51dd-4871-bf0b-2154b1620c26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/f8ff2f84-8178-4fbd-9191-ad8a89921117.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/773d6bed-85d7-4def-8391-e4c679c3f919.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/069e4415-8c4e-4f43-a383-d20a52f92663.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/2e0b1f21-4a93-4103-8e14-85bba3242d68.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/b85fe8eb-52a9-4250-a90d-ea16c2ad693c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/f099dd00-e163-44f5-b3c9-fcd8801524dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/47f2463a-982c-4e19-b35e-7b61b4ef86f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/8a7229ae-143f-4ce0-839b-3a7db0d39ac0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/64bffcfa-0d4c-4df6-a673-1b2edc48f6d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/096dbf3e-8046-48ea-889a-b951c0169d6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/9506c8c6-2f50-4523-8da6-fd0b35c1f1c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/af3d79e8-0a55-4a8e-951c-441af214e735.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/91e43d3a-51dd-4871-bf0b-2154b1620c26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/f8ff2f84-8178-4fbd-9191-ad8a89921117.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/773d6bed-85d7-4def-8391-e4c679c3f919.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/069e4415-8c4e-4f43-a383-d20a52f92663.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102549/2e0b1f21-4a93-4103-8e14-85bba3242d68.jpg
 • 3
 • 3
 • 172,13m2
 • 161,5m2
Ref: BC188
قیمت فروش 2 300 000 €
 • 3
 • 3
 • 172,13m2
 • 161,5m2
Ref: BC188

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 2022
 • : 14
 • :
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید