برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/3e44f24d-bc3c-4024-80e2-f0ce77bcd4c6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/ca6e8072-2d9d-4502-b3e1-6c6ea394af64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/a6d93ebb-b0df-4d29-9915-fd9d9f1a8661.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/661fb7e0-8647-41f4-ae2c-6dee37bfdf01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/aae2b2b9-61bb-42d1-a0c2-478882aebaa1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/c080132e-73c9-41bf-b97d-ea5692a4c7d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/adfdc457-1732-41cc-b79c-a598d20b2179.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/54563f6f-6ecb-4ab1-908e-113420ea7c20.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/b7781dce-3687-4435-8473-4086c9130eb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/e31978bf-cf01-4e7c-8175-b7f257221fdb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/6a423dfa-7683-4a4b-9bc2-461f7cd2b1f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/1acb8ccb-d37c-41da-9254-ebec487545e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/7a92fe30-d9fa-44e7-a86d-8c8c827e4b34.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/9f5ddf35-fa10-442b-a274-2c83498c3be2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/cea62ad3-4908-4424-89df-f535b340cda9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/6b7f5040-9ec6-44bc-880c-2a7ea6b952cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/3e44f24d-bc3c-4024-80e2-f0ce77bcd4c6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/ca6e8072-2d9d-4502-b3e1-6c6ea394af64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/a6d93ebb-b0df-4d29-9915-fd9d9f1a8661.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/661fb7e0-8647-41f4-ae2c-6dee37bfdf01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/aae2b2b9-61bb-42d1-a0c2-478882aebaa1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/c080132e-73c9-41bf-b97d-ea5692a4c7d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/adfdc457-1732-41cc-b79c-a598d20b2179.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/54563f6f-6ecb-4ab1-908e-113420ea7c20.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/b7781dce-3687-4435-8473-4086c9130eb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/e31978bf-cf01-4e7c-8175-b7f257221fdb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/6a423dfa-7683-4a4b-9bc2-461f7cd2b1f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/1acb8ccb-d37c-41da-9254-ebec487545e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/7a92fe30-d9fa-44e7-a86d-8c8c827e4b34.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/9f5ddf35-fa10-442b-a274-2c83498c3be2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/cea62ad3-4908-4424-89df-f535b340cda9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118457/6b7f5040-9ec6-44bc-880c-2a7ea6b952cb.jpg
 • 2
 • 1
 • 64m2
 • 60m2
Ref: BC392
قیمت فروش 329 900 €
 • 2
 • 1
 • 64m2
 • 60m2
Ref: BC392

ویژگی های اموال

 • : , , , , ,
 • : 1989
 • : 9
 • : ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید