برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/d0adbb4b-50fc-4bdb-a404-d9529b625e3a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/d9f9cb5b-fd71-468d-9dbf-f00a7c83e3c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/f3023870-0d8f-4b49-8cea-42e4acb6401f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/6afc0539-7a87-4a02-89f8-58af83c69bd7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/6711d94a-ac95-4a2a-b4c6-d07f81fdd77c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/cca7293c-2895-4d71-9902-caa9877a942b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/72981f95-731c-42a6-b6a2-254717263900.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8b57b5aa-9321-4e6b-a6c2-2cae80b9d859.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/48e21fcf-e1fa-402d-be95-a92cda0ab3ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/17e01c7c-8f8d-48df-be46-fcbf42739c49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/132d3d2a-7043-4aea-89b0-3881aac28512.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/728e5883-1f78-44c0-855d-b57c9a5a1b62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/b175a3b3-440e-4e06-abdb-393685e61ce6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/95866bc1-ba79-4449-bfa2-931ed0eb6a1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/79d6e3c5-23aa-444d-afcb-44c0bc01c11b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/d8bb9873-2de2-4e22-9cf3-f25258d243b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/972277c6-4c35-44c0-b4aa-770d68061fb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/2e2e04e6-d0ce-411d-a0da-b1439d7d0566.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/5a0cd96b-7163-468a-89a7-f18cb4651b06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/2f29ef13-7fb6-4232-b447-65bf11d27904.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8fef531c-c623-4d03-ab0c-fe73f6a56d04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8c569068-ed42-4f01-a159-d49b87830c1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/1da69bb3-87c8-422e-990e-54357e6b5eb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8276f150-dffd-4265-bd23-6147233a9f3a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/14678740-26bb-42a1-b704-4fcd320c6cdc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/c732e88b-40a1-4539-b35b-dc68dfa049f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/58772f1f-f078-4bed-821d-5d189a48dfdf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/99626c1a-d24b-4c36-99b6-fecab85d6cc2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8e16feef-f03a-499b-a91d-0abe9ff632f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/028e42e0-6d47-4eab-92b0-430e9e56cabb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/4efa4978-4446-4572-ac3e-0166fa911f9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/ffb73233-a049-4d7d-88fa-2352d12aabac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/478bfa3e-7db9-4c32-b2a1-2b6c499d422f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/f7cc8000-0096-4cae-8ecc-1e4e480dc42d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/2b669a37-13d4-4b9c-8fb4-017e6cd336df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/d9984fb5-54cf-4b0e-8426-30baffc14343.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/0aceb190-fc91-4f85-b453-c12013ab0c5f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/30b292a5-f9d0-4d57-be10-883c2e4d08b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/614a8af2-d9ef-4c19-a388-75a0a6eee162.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/dcf43a9a-7bb2-4681-8fc6-4698dffa5365.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/1511b369-0542-4e06-9534-02514f66dfa7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/b77e4d49-7732-43b1-8f0d-c01382d86825.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/70fa3b03-797c-4086-888a-c02687fe3b3d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/04141224-0fee-4a94-9896-1b8ce64af540.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8c1d1fba-9fc0-4069-8588-6428df37756b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8444cf3a-9c15-43fe-882b-2c5ef2ac864e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/e79dab9a-0613-4304-b917-4214b5069524.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/abf9e76c-fa6e-4b66-af78-1379fadfb805.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/0825db6f-3cb0-47c9-a565-a70646907753.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/ad9344ad-9ffa-46cf-8759-3b77577690f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/1d5e0e13-27de-41a1-8c5d-afc7cb4bd4b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/28f5bb0b-6222-4e9f-b94d-d54fc834aaee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/afc56e68-05ee-4a5d-b7e1-5d59cc83ee0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/d0adbb4b-50fc-4bdb-a404-d9529b625e3a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/d9f9cb5b-fd71-468d-9dbf-f00a7c83e3c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/f3023870-0d8f-4b49-8cea-42e4acb6401f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/6afc0539-7a87-4a02-89f8-58af83c69bd7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/6711d94a-ac95-4a2a-b4c6-d07f81fdd77c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/cca7293c-2895-4d71-9902-caa9877a942b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/72981f95-731c-42a6-b6a2-254717263900.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8b57b5aa-9321-4e6b-a6c2-2cae80b9d859.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/48e21fcf-e1fa-402d-be95-a92cda0ab3ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/17e01c7c-8f8d-48df-be46-fcbf42739c49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/132d3d2a-7043-4aea-89b0-3881aac28512.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/728e5883-1f78-44c0-855d-b57c9a5a1b62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/b175a3b3-440e-4e06-abdb-393685e61ce6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/95866bc1-ba79-4449-bfa2-931ed0eb6a1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/79d6e3c5-23aa-444d-afcb-44c0bc01c11b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/d8bb9873-2de2-4e22-9cf3-f25258d243b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/972277c6-4c35-44c0-b4aa-770d68061fb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/2e2e04e6-d0ce-411d-a0da-b1439d7d0566.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/5a0cd96b-7163-468a-89a7-f18cb4651b06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/2f29ef13-7fb6-4232-b447-65bf11d27904.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8fef531c-c623-4d03-ab0c-fe73f6a56d04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8c569068-ed42-4f01-a159-d49b87830c1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/1da69bb3-87c8-422e-990e-54357e6b5eb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8276f150-dffd-4265-bd23-6147233a9f3a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/14678740-26bb-42a1-b704-4fcd320c6cdc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/c732e88b-40a1-4539-b35b-dc68dfa049f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/58772f1f-f078-4bed-821d-5d189a48dfdf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/99626c1a-d24b-4c36-99b6-fecab85d6cc2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8e16feef-f03a-499b-a91d-0abe9ff632f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/028e42e0-6d47-4eab-92b0-430e9e56cabb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/4efa4978-4446-4572-ac3e-0166fa911f9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/ffb73233-a049-4d7d-88fa-2352d12aabac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/478bfa3e-7db9-4c32-b2a1-2b6c499d422f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/f7cc8000-0096-4cae-8ecc-1e4e480dc42d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/2b669a37-13d4-4b9c-8fb4-017e6cd336df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/d9984fb5-54cf-4b0e-8426-30baffc14343.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/0aceb190-fc91-4f85-b453-c12013ab0c5f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/30b292a5-f9d0-4d57-be10-883c2e4d08b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/614a8af2-d9ef-4c19-a388-75a0a6eee162.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/dcf43a9a-7bb2-4681-8fc6-4698dffa5365.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/1511b369-0542-4e06-9534-02514f66dfa7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/b77e4d49-7732-43b1-8f0d-c01382d86825.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/70fa3b03-797c-4086-888a-c02687fe3b3d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/04141224-0fee-4a94-9896-1b8ce64af540.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8c1d1fba-9fc0-4069-8588-6428df37756b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/8444cf3a-9c15-43fe-882b-2c5ef2ac864e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/e79dab9a-0613-4304-b917-4214b5069524.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/abf9e76c-fa6e-4b66-af78-1379fadfb805.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/0825db6f-3cb0-47c9-a565-a70646907753.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/ad9344ad-9ffa-46cf-8759-3b77577690f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/1d5e0e13-27de-41a1-8c5d-afc7cb4bd4b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/28f5bb0b-6222-4e9f-b94d-d54fc834aaee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133627/afc56e68-05ee-4a5d-b7e1-5d59cc83ee0e.jpg
 • 3
 • 1
 • 101m2
Ref: BC421
قیمت فروش 449 900 €
 • 3
 • 1
 • 101m2
Ref: BC421

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 1982
 • : 9
 • :
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید