برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/b659f4b4-4e36-4c08-8f34-8657a5b9e028.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/4287a895-eb7d-4f0d-893d-11704f32ef2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/e7d0a242-e707-476f-bb2d-7a35a6639b17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/c4b709d1-7883-4371-a456-f5a8e242016b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/b20e3fa3-cc2b-48fc-8971-9fd237e09eaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/74dd00e1-090a-4fdd-883b-4264100df912.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/40c2310f-69a9-4ba9-a705-2d2ba9917483.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/5a831863-9323-4f8b-b6fd-bd32bf3f8a04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/b659f4b4-4e36-4c08-8f34-8657a5b9e028.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/4287a895-eb7d-4f0d-893d-11704f32ef2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/e7d0a242-e707-476f-bb2d-7a35a6639b17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/c4b709d1-7883-4371-a456-f5a8e242016b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/b20e3fa3-cc2b-48fc-8971-9fd237e09eaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/74dd00e1-090a-4fdd-883b-4264100df912.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/40c2310f-69a9-4ba9-a705-2d2ba9917483.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/5a831863-9323-4f8b-b6fd-bd32bf3f8a04.jpg
 • 2
 • 1
 • 51m2
Ref: BC444
قیمت فروش 260 000 €
 • 2
 • 1
 • 51m2
Ref: BC444

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 1988
 • : 5
 • :
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید