برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/025c7c54-3c59-4e9a-a6d7-300bcc54dc82.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/e5ede6b7-bb56-4ca5-9aec-58120e24b667.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/10fc5870-47a5-467b-9ff4-77a7a1cc2870.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/066bfdbd-b06e-4618-a3da-38439a8d2f1d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/3e4749a3-cd52-42e5-a3c5-95a4337da905.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/cd604212-f080-4d82-9d7b-9998e93ac629.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/b6b85bbf-c870-4ccf-ab44-f4f57d6302d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/2cef4584-fd15-41bb-bff3-4d06a8c9bd60.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/025c7c54-3c59-4e9a-a6d7-300bcc54dc82.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/e5ede6b7-bb56-4ca5-9aec-58120e24b667.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/10fc5870-47a5-467b-9ff4-77a7a1cc2870.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/066bfdbd-b06e-4618-a3da-38439a8d2f1d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/3e4749a3-cd52-42e5-a3c5-95a4337da905.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/cd604212-f080-4d82-9d7b-9998e93ac629.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/b6b85bbf-c870-4ccf-ab44-f4f57d6302d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156272/2cef4584-fd15-41bb-bff3-4d06a8c9bd60.jpg
 • 2
 • 1
 • 62,7m2
Ref: BC478
قیمت فروش 449 900 €
 • 2
 • 1
 • 62,7m2
Ref: BC478

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 3
 • :
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید