برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/e54a9f2e-980f-4e9e-afef-b22caee8e2e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/9601237c-5312-4273-a2e0-9d2ef3ac2489.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/0eef2392-db5f-4ae8-abb4-48b899632bbf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/adc7de72-99a3-42f5-bcfd-7737a60ad326.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/e2fdc9bf-9b84-4869-8063-c7c09060cd60.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/c7d5d76e-93ec-42b0-acda-285ae6c13887.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/fbc545db-1cf8-49c3-86bd-aee604f290e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/e5a74768-dca9-4158-ae2d-f4435eb639b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/d62dd357-ba53-4430-9e44-82cabf05b2d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/f2b644a4-3e7e-4b65-a7e9-0735c19697ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/dc9a99d8-f74e-4d81-a9dd-0ae73844b87f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/7cae983c-348f-44d2-b965-41955a850ffc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/f68aea9f-5113-457f-9386-d0c7ad19bf30.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/bf9d4d46-aa03-4efb-a8bd-becec6d35995.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/486fe15c-5061-4565-8306-59b92d1416ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/5bcc5f5c-95c3-47be-adae-7b9941291822.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/afb3bbe7-2585-4a6c-9eb5-655fd6b75935.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/e54a9f2e-980f-4e9e-afef-b22caee8e2e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/9601237c-5312-4273-a2e0-9d2ef3ac2489.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/0eef2392-db5f-4ae8-abb4-48b899632bbf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/adc7de72-99a3-42f5-bcfd-7737a60ad326.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/e2fdc9bf-9b84-4869-8063-c7c09060cd60.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/c7d5d76e-93ec-42b0-acda-285ae6c13887.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/fbc545db-1cf8-49c3-86bd-aee604f290e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/e5a74768-dca9-4158-ae2d-f4435eb639b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/d62dd357-ba53-4430-9e44-82cabf05b2d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/f2b644a4-3e7e-4b65-a7e9-0735c19697ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/dc9a99d8-f74e-4d81-a9dd-0ae73844b87f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/7cae983c-348f-44d2-b965-41955a850ffc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/f68aea9f-5113-457f-9386-d0c7ad19bf30.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/bf9d4d46-aa03-4efb-a8bd-becec6d35995.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/486fe15c-5061-4565-8306-59b92d1416ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/5bcc5f5c-95c3-47be-adae-7b9941291822.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/156296/afb3bbe7-2585-4a6c-9eb5-655fd6b75935.jpg
 • 3
 • 2
 • 104,9m2
 • 79,4m2
Ref: BC479
قیمت فروش 489 900 €
 • 3
 • 2
 • 104,9m2
 • 79,4m2
Ref: BC479

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 1989
 • : 9
 • :
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید