برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/1343eb1e-ef18-43c4-b6c4-54d700413796.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/be4910cc-c24a-48a9-b8fd-d1e0fd19724f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/02f0a55b-8f52-45a2-ab2b-127c93a4f5d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/b7518906-a1d5-4883-b3f5-ac5e4ec25f50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/e2a3825b-cadd-4ab2-b833-44c89d3fe6f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/13053c2c-b42e-48d8-b91c-5fbeac7bd323.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/f0d6c8db-b43f-4c19-ab26-c2d27a1055f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/b880c1c9-f836-40cf-a1c0-9d9c6304c4fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/d8c93b8a-cd43-4365-b65f-bbfb9a92b4ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/1343eb1e-ef18-43c4-b6c4-54d700413796.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/be4910cc-c24a-48a9-b8fd-d1e0fd19724f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/02f0a55b-8f52-45a2-ab2b-127c93a4f5d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/b7518906-a1d5-4883-b3f5-ac5e4ec25f50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/e2a3825b-cadd-4ab2-b833-44c89d3fe6f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/13053c2c-b42e-48d8-b91c-5fbeac7bd323.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/f0d6c8db-b43f-4c19-ab26-c2d27a1055f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/b880c1c9-f836-40cf-a1c0-9d9c6304c4fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179908/d8c93b8a-cd43-4365-b65f-bbfb9a92b4ed.jpg
 • 4
 • 4
 • 272,91m2
 • 244,05m2
Ref: BC616
قیمت فروش 3 300 000 €
 • 4
 • 4
 • 272,91m2
 • 244,05m2
Ref: BC616

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 2022
 • : 14
 • :
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید