برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/cf64cbed-a62c-432a-9086-d2bd697ab3ef.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/a4d66756-4e25-4457-a9c4-6be78abcdd89.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/c1f11c20-a0b5-4210-a2f2-9caca6ef37c1.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/2fe7ec6c-2e40-4740-89e1-b5d1234bbfe1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/92de8058-c793-4fed-97ef-c6365860cbf4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/26f718e5-c870-4eff-b026-1ed8b281698b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/78ad2916-622a-43d2-a228-c923404a045d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/2ce7cb8b-8879-45a5-9672-8265759bd895.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/5b596aae-8046-42f3-baa2-8202f937f5d5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/6b42b3d3-253f-489d-a56a-a841794307af.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/0f06638e-be61-4b0c-a338-099b0429d7c6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/cd05aede-cc70-4ebc-9a34-8ea37cf131b7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/f51bf560-3ca0-4989-894d-fbfd02fabefb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/b7db19b6-c2c2-4593-9914-cc25466f41e0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/da2958c4-7210-4da1-b2c0-33951f092282.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/6709ed2b-db3d-45e1-85c1-9bc24e6bffc8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/cf64cbed-a62c-432a-9086-d2bd697ab3ef.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/a4d66756-4e25-4457-a9c4-6be78abcdd89.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/c1f11c20-a0b5-4210-a2f2-9caca6ef37c1.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/2fe7ec6c-2e40-4740-89e1-b5d1234bbfe1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/92de8058-c793-4fed-97ef-c6365860cbf4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/26f718e5-c870-4eff-b026-1ed8b281698b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/78ad2916-622a-43d2-a228-c923404a045d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/2ce7cb8b-8879-45a5-9672-8265759bd895.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/5b596aae-8046-42f3-baa2-8202f937f5d5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/6b42b3d3-253f-489d-a56a-a841794307af.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/0f06638e-be61-4b0c-a338-099b0429d7c6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/cd05aede-cc70-4ebc-9a34-8ea37cf131b7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/f51bf560-3ca0-4989-894d-fbfd02fabefb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/b7db19b6-c2c2-4593-9914-cc25466f41e0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/da2958c4-7210-4da1-b2c0-33951f092282.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/6709ed2b-db3d-45e1-85c1-9bc24e6bffc8.png
 • 4
 • 4
 • 326,55m2
 • 274,23m2
Ref: BC625
قیمت فروش 4 800 000 €
 • 4
 • 4
 • 326,55m2
 • 274,23m2
Ref: BC625

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 2023
 • : 14
 • : ,
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید