برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182316/300952b2-1b9f-4de4-a7ae-2d1658778066.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182316/60bbebb1-395e-4ec9-bb85-f8be0920e05f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182316/cf5e6e4d-0503-43a0-b110-cb1ee6e88cb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182316/937594a2-90a3-4637-9c79-b067561c7745.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182316/c329fa7a-aa12-4869-a6cb-2f976421d3a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182316/e9b09997-5cfc-4fd8-9532-71b932804504.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182316/300952b2-1b9f-4de4-a7ae-2d1658778066.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182316/60bbebb1-395e-4ec9-bb85-f8be0920e05f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182316/cf5e6e4d-0503-43a0-b110-cb1ee6e88cb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182316/937594a2-90a3-4637-9c79-b067561c7745.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182316/c329fa7a-aa12-4869-a6cb-2f976421d3a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182316/e9b09997-5cfc-4fd8-9532-71b932804504.jpg
 • 1
 • 1
 • 51,49m2
Ref: BC632
قیمت فروش 299 900 €
 • 1
 • 1
 • 51,49m2
Ref: BC632

ویژگی های اموال

 • : , , , , ,
 • : 2003
 • : ,
 • گواهی انرژی

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید