برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/4111e6e9-8460-46bc-8a46-ae1864aad874.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/759fddc7-6735-459f-b7bf-c5458975bf3d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/ade44ac5-4636-47e8-88c6-398dde903ef1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/ef2ee6ec-88ea-4ffe-ba3b-a399f23c42da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/0ca871a2-6f25-444c-8600-c8861e83cc37.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/95edaa85-5000-4d05-ac0d-2e18a3a58304.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/61efd109-6256-4b3a-bee3-a0fb8390aca9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/69d673f3-9361-4414-8fa1-70801d4fbb1c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/642cf4b7-2d4a-4ddd-9ce4-6df4aa1f1dd9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/dd23b4d7-f35b-48c6-b4cd-728e0ca825f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/ca6cd9f5-0ac9-4200-8f81-227dfa869cb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/94898ae7-df78-4678-9fba-4b31ba728761.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/4e1b2e45-b659-42d3-ad57-1252d52a7ee7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/9f591c7d-c15f-4234-805f-2e15dd8c3762.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/0100a00c-0b67-4ac3-a425-f93cf19336ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/873a2137-e42e-4dad-80b1-e4110e20698e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/c65aed50-c486-45cc-88c6-74e4759e8b84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/67c18ca5-1240-4b3e-b408-9bdbcc1a60bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/fe5cb68d-64c6-48f9-890f-f158fe066c13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/3d728b90-6730-4d23-8d1f-aa6b42ce825c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/e20be0b7-850e-434a-8924-cd510b5ca334.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/4111e6e9-8460-46bc-8a46-ae1864aad874.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/759fddc7-6735-459f-b7bf-c5458975bf3d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/ade44ac5-4636-47e8-88c6-398dde903ef1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/ef2ee6ec-88ea-4ffe-ba3b-a399f23c42da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/0ca871a2-6f25-444c-8600-c8861e83cc37.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/95edaa85-5000-4d05-ac0d-2e18a3a58304.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/61efd109-6256-4b3a-bee3-a0fb8390aca9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/69d673f3-9361-4414-8fa1-70801d4fbb1c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/642cf4b7-2d4a-4ddd-9ce4-6df4aa1f1dd9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/dd23b4d7-f35b-48c6-b4cd-728e0ca825f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/ca6cd9f5-0ac9-4200-8f81-227dfa869cb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/94898ae7-df78-4678-9fba-4b31ba728761.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/4e1b2e45-b659-42d3-ad57-1252d52a7ee7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/9f591c7d-c15f-4234-805f-2e15dd8c3762.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/0100a00c-0b67-4ac3-a425-f93cf19336ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/873a2137-e42e-4dad-80b1-e4110e20698e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/c65aed50-c486-45cc-88c6-74e4759e8b84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/67c18ca5-1240-4b3e-b408-9bdbcc1a60bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/fe5cb68d-64c6-48f9-890f-f158fe066c13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/3d728b90-6730-4d23-8d1f-aa6b42ce825c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82702/e20be0b7-850e-434a-8924-cd510b5ca334.jpg
 • 2
 • 1
 • 85,5m2
 • 76,5m2
Ref: Apartment T2+2
قیمت فروش 369 900 €
 • 2
 • 1
 • 85,5m2
 • 76,5m2
Ref: Apartment T2+2

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 1982
 • : 4
 • :
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید