برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/87a7b022-8b10-40b0-af1d-ea66b33bf146.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/d69c43c5-1f95-4873-b96f-247b508aec85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/9e9e2df1-353c-41b8-9569-af6e8a465585.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/f8187592-9ee2-456a-81b0-d4d1ad9cc898.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/008471d9-6937-41a1-b85e-54c0c5f8118f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/17a17778-bd5b-4e8e-ade5-a658dc32479c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/adce42ff-7dce-418a-8488-72887640235d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/36aaa263-858b-464f-9824-586a9d10549a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/c1c1e4c7-d13e-4e97-93db-6fe304c6144c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/352a80e3-06c1-4414-99ee-567b19bb2dfa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/41168f2c-1186-4a06-87e6-e9c05fb7e7a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/8097730c-3455-4194-98e8-91b6fa45e0f2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/2a58b958-1c50-4968-8af6-808eba7909c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/d6e8886d-57c4-4a90-8b53-b6633be75220.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/dc62b2c7-e96b-4b59-9427-b7d7ff790a45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/68ddf349-3012-41c3-ae42-850b5b19d016.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/12f0b1ed-4be6-42f2-9846-8fcea81577ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/a47eacd7-70df-4e38-8a3a-ada8772605df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/739421af-2558-4ac1-938b-df3618e693b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/548fae2e-6078-47f6-bfd6-e800cdd51948.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/3ed0650b-9531-4eb1-bc74-81358e09c086.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/0c3ce7d9-6db6-4c51-b363-28e4cdb2c591.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/495327f6-5b4e-46cd-aad3-f00e7a463422.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/8a3cab77-2522-48fa-9435-2ce0093aad1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/87a7b022-8b10-40b0-af1d-ea66b33bf146.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/d69c43c5-1f95-4873-b96f-247b508aec85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/9e9e2df1-353c-41b8-9569-af6e8a465585.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/f8187592-9ee2-456a-81b0-d4d1ad9cc898.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/008471d9-6937-41a1-b85e-54c0c5f8118f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/17a17778-bd5b-4e8e-ade5-a658dc32479c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/adce42ff-7dce-418a-8488-72887640235d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/36aaa263-858b-464f-9824-586a9d10549a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/c1c1e4c7-d13e-4e97-93db-6fe304c6144c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/352a80e3-06c1-4414-99ee-567b19bb2dfa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/41168f2c-1186-4a06-87e6-e9c05fb7e7a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/8097730c-3455-4194-98e8-91b6fa45e0f2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/2a58b958-1c50-4968-8af6-808eba7909c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/d6e8886d-57c4-4a90-8b53-b6633be75220.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/dc62b2c7-e96b-4b59-9427-b7d7ff790a45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/68ddf349-3012-41c3-ae42-850b5b19d016.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/12f0b1ed-4be6-42f2-9846-8fcea81577ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/a47eacd7-70df-4e38-8a3a-ada8772605df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/739421af-2558-4ac1-938b-df3618e693b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/548fae2e-6078-47f6-bfd6-e800cdd51948.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/3ed0650b-9531-4eb1-bc74-81358e09c086.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/0c3ce7d9-6db6-4c51-b363-28e4cdb2c591.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/495327f6-5b4e-46cd-aad3-f00e7a463422.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84695/8a3cab77-2522-48fa-9435-2ce0093aad1b.jpg
 • 3
 • 2
 • 286,3m2
 • 159,6m2
Ref: BC5
قیمت فروش 1 750 000 €
 • 3
 • 2
 • 286,3m2
 • 159,6m2
Ref: BC5

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 2021
 • : 4
 • :
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید