برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/b94676bd-c41f-4349-a73e-dbf28b3ac8c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/3240846b-030a-4d46-bc9e-fde52e67cd66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/193d57ca-fbbd-40fd-a808-0a79f43b39c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/478ecb30-29f8-4f18-bcf0-a6c06934c71c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/01ecab92-c470-4e9e-a3d8-f8b7ef1ca7b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/c31f3a93-d9be-42af-afa5-4491a39d2f3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/8387b7e2-efb0-4c2f-b0cd-597f5a3044e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/bb197208-9820-4cf5-bad3-12fde8c5849d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/0110409d-dd40-4abe-a73b-c2e8d0d61611.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/7fa8b6d6-2e26-4033-a2b9-ffe19cd27877.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/48e6595a-a825-4847-8ed2-c42ecb34859c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/020d2deb-b082-4a0d-a208-ca4a87875022.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/f027a8c9-6c1b-4c06-afb3-218f9cad128d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/8267507d-e729-40af-88db-035db11aa315.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/0f4c72b9-2f1f-4450-9bda-ec186cbec051.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/232c5487-90d4-4b71-9de4-8873ec0bfbae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/0a672d3a-5e88-4604-98b1-baa5fa4d92c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/8eee532f-cec8-4824-b87a-29e61131624c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/0aac9d64-b655-435b-952e-ac2009860556.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/6a937c8a-b39b-4217-8ae4-0fbd6e372649.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/278fbb15-072d-471a-aa22-00eeeaf82faa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/8225857c-dfb9-4f18-bf94-ab3d0177677a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/f221049a-7953-4029-8897-35a33a1f71f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/0a4c4dae-aea0-426a-b250-b702e5bb5da4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/b94676bd-c41f-4349-a73e-dbf28b3ac8c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/3240846b-030a-4d46-bc9e-fde52e67cd66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/193d57ca-fbbd-40fd-a808-0a79f43b39c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/478ecb30-29f8-4f18-bcf0-a6c06934c71c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/01ecab92-c470-4e9e-a3d8-f8b7ef1ca7b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/c31f3a93-d9be-42af-afa5-4491a39d2f3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/8387b7e2-efb0-4c2f-b0cd-597f5a3044e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/bb197208-9820-4cf5-bad3-12fde8c5849d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/0110409d-dd40-4abe-a73b-c2e8d0d61611.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/7fa8b6d6-2e26-4033-a2b9-ffe19cd27877.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/48e6595a-a825-4847-8ed2-c42ecb34859c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/020d2deb-b082-4a0d-a208-ca4a87875022.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/f027a8c9-6c1b-4c06-afb3-218f9cad128d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/8267507d-e729-40af-88db-035db11aa315.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/0f4c72b9-2f1f-4450-9bda-ec186cbec051.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/232c5487-90d4-4b71-9de4-8873ec0bfbae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/0a672d3a-5e88-4604-98b1-baa5fa4d92c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/8eee532f-cec8-4824-b87a-29e61131624c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/0aac9d64-b655-435b-952e-ac2009860556.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/6a937c8a-b39b-4217-8ae4-0fbd6e372649.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/278fbb15-072d-471a-aa22-00eeeaf82faa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/8225857c-dfb9-4f18-bf94-ab3d0177677a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/f221049a-7953-4029-8897-35a33a1f71f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84704/0a4c4dae-aea0-426a-b250-b702e5bb5da4.jpg
 • 2
 • 135,25m2
 • 124,4m2
Ref: BC8
قیمت فروش 990 000 €
 • 2
 • 135,25m2
 • 124,4m2
Ref: BC8

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 2021
 • : 4
 • :
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید