برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/6e8d585f-5ce4-4fd5-b834-45c7f6f8978c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/92027f0c-5279-4c4d-b1f4-7f330cefd46d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/3adc61b6-bc2e-43d2-b4fd-2ee83ae4a31a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/a08e4263-0be2-4feb-b7e6-f7346803c9fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/7e8042ff-3060-481f-896e-7bcadc53699f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/b5f1d05c-aeb3-4fa4-84a5-5e4ac49202e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/d13c5701-bb35-464c-bb41-cff3b9429cfb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/33f780bf-bd24-4a0c-a450-dfdf26313346.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/90440093-343c-49fe-9c5e-7288514e170e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/b9695b95-4c2f-48b4-8012-30da8cac545a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/4f0dc878-0e57-4ae3-87a4-f444486c11ee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/ce29a35a-e693-4992-b47a-9a874ba873e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/f2e81fcb-920d-4137-8d65-be78b60360d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/6e8d585f-5ce4-4fd5-b834-45c7f6f8978c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/92027f0c-5279-4c4d-b1f4-7f330cefd46d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/3adc61b6-bc2e-43d2-b4fd-2ee83ae4a31a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/a08e4263-0be2-4feb-b7e6-f7346803c9fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/7e8042ff-3060-481f-896e-7bcadc53699f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/b5f1d05c-aeb3-4fa4-84a5-5e4ac49202e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/d13c5701-bb35-464c-bb41-cff3b9429cfb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/33f780bf-bd24-4a0c-a450-dfdf26313346.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/90440093-343c-49fe-9c5e-7288514e170e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/b9695b95-4c2f-48b4-8012-30da8cac545a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/4f0dc878-0e57-4ae3-87a4-f444486c11ee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/ce29a35a-e693-4992-b47a-9a874ba873e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99193/f2e81fcb-920d-4137-8d65-be78b60360d8.jpg
 • 3
 • 3
 • 172m2
 • 161,5m2
Ref: BC156
قیمت فروش 2 100 000 €
 • 3
 • 3
 • 172m2
 • 161,5m2
Ref: BC156

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 2022
 • : 14
 • :
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید