برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/12dbc494-ede7-49c4-b13f-98c96485582d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/ed8f7903-a555-414a-ab14-4209df0308e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/af9f8b5b-d7ef-490f-98f2-b28a1622526b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/a89b3ca6-9a27-4263-bcde-2cd8bf43e09d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/2947dee6-c399-4d70-b2b9-50502904cefb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/f87ccfb8-29b5-4be2-b71b-f2e6c74abb6f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/3b00a83b-c536-4f70-b50f-0b10ec084891.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/3fc9aa8e-223e-482a-a351-79d94da7c609.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/5944025f-135a-4ff5-8392-99dc775fb811.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/afb2eac9-c591-498d-9f55-ab8f67e9ab03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/400f8a04-9ae4-41b8-96b8-11ed4cce30cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/2fc83867-6269-4c7e-b5f3-db0e81ae902d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/7c1d0946-d031-48c3-8f56-03914e19050d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/12dbc494-ede7-49c4-b13f-98c96485582d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/ed8f7903-a555-414a-ab14-4209df0308e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/af9f8b5b-d7ef-490f-98f2-b28a1622526b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/a89b3ca6-9a27-4263-bcde-2cd8bf43e09d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/2947dee6-c399-4d70-b2b9-50502904cefb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/f87ccfb8-29b5-4be2-b71b-f2e6c74abb6f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/3b00a83b-c536-4f70-b50f-0b10ec084891.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/3fc9aa8e-223e-482a-a351-79d94da7c609.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/5944025f-135a-4ff5-8392-99dc775fb811.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/afb2eac9-c591-498d-9f55-ab8f67e9ab03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/400f8a04-9ae4-41b8-96b8-11ed4cce30cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/2fc83867-6269-4c7e-b5f3-db0e81ae902d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99195/7c1d0946-d031-48c3-8f56-03914e19050d.jpg
 • 3
 • 3
 • 172,38m2
 • 161,5m2
Ref: BC157
قیمت فروش 2 200 000 €
 • 3
 • 3
 • 172,38m2
 • 161,5m2
Ref: BC157

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 2022
 • : 14
 • :
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید