برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/ea506393-aa61-4472-907a-95fc9fd61204.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/99e63332-9cb3-4e8d-bff7-29ca52dc1f52.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/e1e9a8a2-4a43-4a0e-b97e-703609965150.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/424e8fc8-e0d7-4bed-9baa-5faddb4742d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/883a19ba-7801-4514-8129-495f99a35f5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/9899b6a5-25be-41da-83cb-422873805470.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/4cce7e4b-3efc-4239-af77-6a21148a21aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/b0cc53a9-3068-4e1a-af40-b307b19b61fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/bbfd9d58-76ff-4cc2-9fe6-bb3af8916069.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/a876bb6d-f492-4cbb-bcd0-c630c91bee85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/ea506393-aa61-4472-907a-95fc9fd61204.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/99e63332-9cb3-4e8d-bff7-29ca52dc1f52.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/e1e9a8a2-4a43-4a0e-b97e-703609965150.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/424e8fc8-e0d7-4bed-9baa-5faddb4742d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/883a19ba-7801-4514-8129-495f99a35f5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/9899b6a5-25be-41da-83cb-422873805470.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/4cce7e4b-3efc-4239-af77-6a21148a21aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/b0cc53a9-3068-4e1a-af40-b307b19b61fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/bbfd9d58-76ff-4cc2-9fe6-bb3af8916069.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101457/a876bb6d-f492-4cbb-bcd0-c630c91bee85.jpg
 • 3
 • 104m2
 • 104m2
Ref: BC171
قیمت فروش 127 500 €
 • 3
 • 104m2
 • 104m2
Ref: BC171

ویژگی های اموال

 • : 2011
 • : 1
 • گواهی انرژی

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید