برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/89a9f787-4354-48f1-a9b4-4a5655870ca5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/e9a2a9ce-f0f7-4f5e-ad64-164c7c5af7bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/36cb5baa-c635-4ff0-8025-ba04d3b9d419.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/4223b6af-3d05-43f4-b911-39701ca14ed3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/dcf4b7e5-3e7e-4f6e-ab29-29a806dca7d0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/2766ebb7-bc28-48f8-9472-80f7502f7936.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/a35bba55-a51e-4b8e-a6aa-6b1e6337879c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/89a9f787-4354-48f1-a9b4-4a5655870ca5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/e9a2a9ce-f0f7-4f5e-ad64-164c7c5af7bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/36cb5baa-c635-4ff0-8025-ba04d3b9d419.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/4223b6af-3d05-43f4-b911-39701ca14ed3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/dcf4b7e5-3e7e-4f6e-ab29-29a806dca7d0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/2766ebb7-bc28-48f8-9472-80f7502f7936.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101698/a35bba55-a51e-4b8e-a6aa-6b1e6337879c.png
 • 14750m2
 • 4400m2
 • 29500m2
Ref: BC173
قیمت فروش POA
 • 14750m2
 • 4400m2
 • 29500m2
Ref: BC173

ویژگی های اموال

 • : , , , , ,
 • : 4

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید