برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/a7525df4-694b-4974-913a-814087de4428.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/2da02173-f4c8-4d09-a10a-5583f26f9936.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/12087870-6d6a-4880-9f38-75df940f5092.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/d3a5ca3f-3f0c-4a97-bf80-30e0d0d7827b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/27544277-e3cc-430f-87f4-487f6a3dbbaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/6fe3b7d1-4ad2-49e7-a5f2-3f13366cacf9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/54370d3f-dd7b-4f46-b902-3a477962e14e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/cc5fe8f8-c7b5-4bcd-aade-9aa29386a9cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/81a47623-41e5-42a6-b972-5ae04dac0b06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/013d83e2-6c2f-4bf6-9fb5-8f5ff9ad2eb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/4701a0f2-2718-4203-a56d-5ae06f6cf5b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/744077ab-2875-4623-a365-38ec43eb2adf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/a7525df4-694b-4974-913a-814087de4428.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/2da02173-f4c8-4d09-a10a-5583f26f9936.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/12087870-6d6a-4880-9f38-75df940f5092.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/d3a5ca3f-3f0c-4a97-bf80-30e0d0d7827b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/27544277-e3cc-430f-87f4-487f6a3dbbaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/6fe3b7d1-4ad2-49e7-a5f2-3f13366cacf9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/54370d3f-dd7b-4f46-b902-3a477962e14e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/cc5fe8f8-c7b5-4bcd-aade-9aa29386a9cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/81a47623-41e5-42a6-b972-5ae04dac0b06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/013d83e2-6c2f-4bf6-9fb5-8f5ff9ad2eb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/4701a0f2-2718-4203-a56d-5ae06f6cf5b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107040/744077ab-2875-4623-a365-38ec43eb2adf.png
 • 2
 • 1
 • 94,01m2
 • 83,03m2
Ref: BC261
قیمت فروش 310 000 €
 • 2
 • 1
 • 94,01m2
 • 83,03m2
Ref: BC261

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2
 • : ,

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید