برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/c871d90e-6fa1-46f6-a404-38ba9bc88629.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/02e24aec-94c8-4651-b836-53d57f7da6d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/50181578-febc-4eb7-99f9-ec9183d4ac06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/36ecc091-7632-4e36-b276-e594377e215f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/ce0b1458-4aa1-4a62-9394-289590989b93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/76986cfd-3740-4e0c-a50d-f391b32dc524.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/a3516f04-5522-42d6-8b08-4e4fa1898f6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/f3ffebe6-3cb1-4c3d-9205-75b98ae1108b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/8f0a9b40-b0ef-468f-8a77-b5d6a9cfa1d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/b9309ca5-fe07-4c37-9599-bcbc316d4659.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/56b9f496-588d-4529-a4ab-b9a358f87bca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/1da82409-b6a5-4c3c-a31b-0ebc37c98bf9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/c871d90e-6fa1-46f6-a404-38ba9bc88629.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/02e24aec-94c8-4651-b836-53d57f7da6d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/50181578-febc-4eb7-99f9-ec9183d4ac06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/36ecc091-7632-4e36-b276-e594377e215f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/ce0b1458-4aa1-4a62-9394-289590989b93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/76986cfd-3740-4e0c-a50d-f391b32dc524.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/a3516f04-5522-42d6-8b08-4e4fa1898f6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/f3ffebe6-3cb1-4c3d-9205-75b98ae1108b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/8f0a9b40-b0ef-468f-8a77-b5d6a9cfa1d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/b9309ca5-fe07-4c37-9599-bcbc316d4659.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/56b9f496-588d-4529-a4ab-b9a358f87bca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/162146/1da82409-b6a5-4c3c-a31b-0ebc37c98bf9.jpg
 • 1
 • 29,5m2
 • 29,5m2
 • 541m2
Ref: BC538
قیمت فروش 115 000 €
 • 1
 • 29,5m2
 • 29,5m2
 • 541m2
Ref: BC538

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 1972
 • :
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید