• https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/d758c18a-62d3-4ccf-9d57-abd42b04bc27.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/64d64307-8671-4cc6-b4fa-15310196ecd0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/1fe16781-b3bb-4f62-89cf-ff6e545eba5e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/779aaa3b-1d85-43b1-8f26-04702830d8cd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/c9f81df3-be42-44a3-9085-dcfdedc1ae03.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/c30c5bad-75a5-4b4c-8724-ccdd23fb0e1a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/13ae6374-6fbd-42cd-ace8-6f0dcb4beba0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/d70b9ca8-85de-40e3-be7c-5153c0046f03.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/3109a601-2e92-435c-835c-f58c31776001.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/7f3578d6-030d-41da-a5f8-5189c7b7466b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/3f8095c6-0c94-42a3-a5ba-606dcbdfae59.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/a4f5eda0-ea0d-4076-8b6a-2c8932771ed8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/977b54b0-c1e0-4130-af34-4900208ce0f7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/a39392ed-02b3-44d4-bc8c-3a1dbea7187d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/be79903d-feed-4446-9397-04b131ee521a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/3bfd0b8c-acda-4712-9088-90b92032b105.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/d758c18a-62d3-4ccf-9d57-abd42b04bc27.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/64d64307-8671-4cc6-b4fa-15310196ecd0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/1fe16781-b3bb-4f62-89cf-ff6e545eba5e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/779aaa3b-1d85-43b1-8f26-04702830d8cd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/c9f81df3-be42-44a3-9085-dcfdedc1ae03.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/c30c5bad-75a5-4b4c-8724-ccdd23fb0e1a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/13ae6374-6fbd-42cd-ace8-6f0dcb4beba0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/d70b9ca8-85de-40e3-be7c-5153c0046f03.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/3109a601-2e92-435c-835c-f58c31776001.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/7f3578d6-030d-41da-a5f8-5189c7b7466b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/3f8095c6-0c94-42a3-a5ba-606dcbdfae59.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/a4f5eda0-ea0d-4076-8b6a-2c8932771ed8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/977b54b0-c1e0-4130-af34-4900208ce0f7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/a39392ed-02b3-44d4-bc8c-3a1dbea7187d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/be79903d-feed-4446-9397-04b131ee521a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132941/3bfd0b8c-acda-4712-9088-90b92032b105.png
Ref: BC400
از جانب قیمت فروش 925 000 €
Ref: BC400

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2024
 • : ,

جویا شدن

برای فروش

15 کسرهای موجود

ارجاع
BC401
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
590 m2
قیمت EUR
2 990 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC402
نوع ملک
اتاق های خواب
5
منطقه خانه
781 m2
قیمت EUR
5 735 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC403
نوع ملک
اتاق های خواب
4
منطقه خانه
223,52 m2
قیمت EUR
2 925 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC404
نوع ملک
اتاق های خواب
4
منطقه خانه
223,52 m2
قیمت EUR
2 925 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC405
نوع ملک
اتاق های خواب
4
منطقه خانه
329 m2
قیمت EUR
2 950 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC406
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
252,5 m2
قیمت EUR
2 145 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC407
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
240,15 m2
قیمت EUR
2 935 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC408
نوع ملک
اتاق های خواب
4
منطقه خانه
578,31 m2
قیمت EUR
3 295 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC409
نوع ملک
اتاق های خواب
2
منطقه خانه
183,69 m2
قیمت EUR
1 405 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC410
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
313 m2
قیمت EUR
1 875 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC411
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
148,03 m2
قیمت EUR
925 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC412
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
171,78 m2
قیمت EUR
1 650 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC413
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
253 m2
قیمت EUR
2 385 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC414
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
371,66 m2
قیمت EUR
2 970 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC415
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
236,32 m2
قیمت EUR
2 710 000€
بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید