برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/3efadfc4-e099-49c1-b42d-44be63d337b8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/b2d0fe71-15fd-471f-97c1-9f166ee86e85.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/38b47f04-76fc-4977-b736-8e85e07df2a3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/f5582a80-dcb7-4469-9790-388f58c7335c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/fde748a9-a69e-4ddf-8f13-db0ff57d6b9c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/ef8a761a-f640-4178-8cf3-26fc9e13c830.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/0bb080be-5ccc-4559-8157-a9f0748462c0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/739d0a2a-d979-45ae-bd59-382abcfea00b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/3f943475-6b42-48a6-af77-e80a67a7316d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/b4fffe15-7f2b-495d-8aa0-bb52907fd7ac.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/97694fcf-4a29-4a81-bcc7-e516ddb9fb61.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/832801af-9a8f-4588-ab27-11352a67cc2d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/e2975a65-2053-4b63-bf85-268e7c11e0d2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/7bacae5e-683d-4ef6-bd4a-1f561b88747e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/b445dd7c-37fa-41b2-a989-41603ea8b2a4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/c9d3100b-58c4-42bb-93a6-1ed08917c9c6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/3efadfc4-e099-49c1-b42d-44be63d337b8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/b2d0fe71-15fd-471f-97c1-9f166ee86e85.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/38b47f04-76fc-4977-b736-8e85e07df2a3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/f5582a80-dcb7-4469-9790-388f58c7335c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/fde748a9-a69e-4ddf-8f13-db0ff57d6b9c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/ef8a761a-f640-4178-8cf3-26fc9e13c830.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/0bb080be-5ccc-4559-8157-a9f0748462c0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/739d0a2a-d979-45ae-bd59-382abcfea00b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/3f943475-6b42-48a6-af77-e80a67a7316d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/b4fffe15-7f2b-495d-8aa0-bb52907fd7ac.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/97694fcf-4a29-4a81-bcc7-e516ddb9fb61.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/832801af-9a8f-4588-ab27-11352a67cc2d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/e2975a65-2053-4b63-bf85-268e7c11e0d2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/7bacae5e-683d-4ef6-bd4a-1f561b88747e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/b445dd7c-37fa-41b2-a989-41603ea8b2a4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132970/c9d3100b-58c4-42bb-93a6-1ed08917c9c6.png
 • 3
 • 590m2
 • 258m2
Ref: BC401
قیمت فروش 2 990 000 €
 • 3
 • 590m2
 • 258m2
Ref: BC401

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 5
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید