برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/9b491d28-442a-4814-8cc4-816a99092d38.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/d87ea959-1b76-483c-bb6c-6ac0d746a363.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/db418c5c-99b2-42e5-850a-dbdb3ee2aa15.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/9b90bd5c-f825-4aea-ab18-bc75aef40888.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/153a629c-3094-48ae-8600-585a7a95e5b3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/670e650a-53c9-4d0a-918f-3a555b0a39de.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/9483268d-98da-441d-b841-6d936a16a35d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/6483676c-992d-4dfc-a68e-a83cff60ddca.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/d4405990-a9c2-4d1a-9317-4a7fe23d3816.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/5860c5b0-d70d-4abe-bdad-da9ff3141546.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/b54607f6-8438-4682-80a0-7d7c912d8218.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/8f23d857-9218-4edd-aafb-0e94a33ec89a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/2eba484d-4d82-4dea-a5b6-9620d1466a53.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/666fe6ff-0ba1-4647-9e88-c87e171908df.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/e509b913-ea3a-4bdf-84b9-63f5573d83fa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/5dea7f47-c5f0-4d84-818e-0d51aa6eafce.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/9b491d28-442a-4814-8cc4-816a99092d38.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/d87ea959-1b76-483c-bb6c-6ac0d746a363.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/db418c5c-99b2-42e5-850a-dbdb3ee2aa15.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/9b90bd5c-f825-4aea-ab18-bc75aef40888.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/153a629c-3094-48ae-8600-585a7a95e5b3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/670e650a-53c9-4d0a-918f-3a555b0a39de.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/9483268d-98da-441d-b841-6d936a16a35d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/6483676c-992d-4dfc-a68e-a83cff60ddca.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/d4405990-a9c2-4d1a-9317-4a7fe23d3816.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/5860c5b0-d70d-4abe-bdad-da9ff3141546.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/b54607f6-8438-4682-80a0-7d7c912d8218.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/8f23d857-9218-4edd-aafb-0e94a33ec89a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/2eba484d-4d82-4dea-a5b6-9620d1466a53.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/666fe6ff-0ba1-4647-9e88-c87e171908df.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/e509b913-ea3a-4bdf-84b9-63f5573d83fa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132978/5dea7f47-c5f0-4d84-818e-0d51aa6eafce.png
 • 5
 • 781m2
 • 444m2
Ref: BC402
قیمت فروش 5 735 000 €
 • 5
 • 781m2
 • 444m2
Ref: BC402

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 5
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید