برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/2f1f6ad1-02f2-4732-97b1-b5f0db997a2e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/1b21b25e-3a0b-45f7-a136-a79c3864aeb7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/654c1378-b9d9-46de-b3a4-ef47bb89419c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/d13eda5a-6f2b-4a80-8ccc-da7ca2a8ec55.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/fb57fb75-7a7d-4479-a7c9-b57c0fe70306.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/2475e61e-fecd-443d-8989-0e77c3309318.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/11634422-f3e6-4e5f-97bf-5a703f2dd848.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/627cf86d-b53c-4364-984c-0773d076c4c3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/c03336e2-ba0b-428e-9be9-3c312acb0550.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/5638209e-f4df-415b-9a40-75cb1fbcb4cf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/24b1906d-a02e-4e9d-92f8-48a5fce5b372.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/cd86ca4a-44cc-4a34-9298-67182bde82d3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/f1c238c8-d8a1-4465-9102-2d4b01d7f56b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/95f8a1b8-e3b3-478d-95c5-d329d972399c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/3a4cc967-48d1-47b7-8fd1-ad2d84751318.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/e32e4cb0-9fcc-4153-be4f-f740035ec46a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/2f1f6ad1-02f2-4732-97b1-b5f0db997a2e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/1b21b25e-3a0b-45f7-a136-a79c3864aeb7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/654c1378-b9d9-46de-b3a4-ef47bb89419c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/d13eda5a-6f2b-4a80-8ccc-da7ca2a8ec55.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/fb57fb75-7a7d-4479-a7c9-b57c0fe70306.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/2475e61e-fecd-443d-8989-0e77c3309318.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/11634422-f3e6-4e5f-97bf-5a703f2dd848.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/627cf86d-b53c-4364-984c-0773d076c4c3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/c03336e2-ba0b-428e-9be9-3c312acb0550.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/5638209e-f4df-415b-9a40-75cb1fbcb4cf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/24b1906d-a02e-4e9d-92f8-48a5fce5b372.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/cd86ca4a-44cc-4a34-9298-67182bde82d3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/f1c238c8-d8a1-4465-9102-2d4b01d7f56b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/95f8a1b8-e3b3-478d-95c5-d329d972399c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/3a4cc967-48d1-47b7-8fd1-ad2d84751318.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132979/e32e4cb0-9fcc-4153-be4f-f740035ec46a.png
 • 4
 • 223,52m2
 • 197,33m2
Ref: BC403
قیمت فروش 2 925 000 €
 • 4
 • 223,52m2
 • 197,33m2
Ref: BC403

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 5
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید