برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/051243d4-eae5-4861-8ba8-d426e2620e11.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/79009595-1706-4d82-aedb-37ebfa02efb7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/254b9eba-aa67-4180-b28e-7c645ea01c0e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/72f4a060-f9f6-4128-bdb5-a0b3a4dd3f56.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/51960643-43fc-4c36-8804-84a8ca97e16e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/3cfa6e7f-b54b-4566-9778-8b7faaf819d1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/cc48109e-da58-434b-bcbc-6361ad727b19.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/edb6ae1e-d9b8-486e-8cc0-649375a89b1c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/aa3a9300-b94a-473a-9a58-778dd6bb0074.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/690ce6d8-79a8-45ca-8c52-03c0327f8d41.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/157a3b4b-67ef-4e3f-89c2-206b147dd46e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/f7cc684a-e9ec-4ddd-af36-6e4b06f9cee0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/157785dd-f097-4d84-ae16-da4f6b69a8f8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/0ba87d8e-39db-4e91-a799-594d6d897330.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/c679f778-52bb-43bb-8f9e-a1459d0fad57.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/ea535650-8743-4eb9-818b-25019807e814.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/051243d4-eae5-4861-8ba8-d426e2620e11.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/79009595-1706-4d82-aedb-37ebfa02efb7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/254b9eba-aa67-4180-b28e-7c645ea01c0e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/72f4a060-f9f6-4128-bdb5-a0b3a4dd3f56.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/51960643-43fc-4c36-8804-84a8ca97e16e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/3cfa6e7f-b54b-4566-9778-8b7faaf819d1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/cc48109e-da58-434b-bcbc-6361ad727b19.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/edb6ae1e-d9b8-486e-8cc0-649375a89b1c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/aa3a9300-b94a-473a-9a58-778dd6bb0074.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/690ce6d8-79a8-45ca-8c52-03c0327f8d41.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/157a3b4b-67ef-4e3f-89c2-206b147dd46e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/f7cc684a-e9ec-4ddd-af36-6e4b06f9cee0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/157785dd-f097-4d84-ae16-da4f6b69a8f8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/0ba87d8e-39db-4e91-a799-594d6d897330.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/c679f778-52bb-43bb-8f9e-a1459d0fad57.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/132980/ea535650-8743-4eb9-818b-25019807e814.png
 • 4
 • 223,52m2
 • 197,33m2
Ref: BC404
قیمت فروش 2 925 000 €
 • 4
 • 223,52m2
 • 197,33m2
Ref: BC404

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 5
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید