برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/0396fe08-1c39-40c2-81c2-6ddeaf18026e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/ba71acf5-1469-48fc-865a-b1bbc16012d2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/0c5c9029-d2aa-458b-be85-e2fe04c32340.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/8e8ef978-2ce1-4962-937a-4b217194b0be.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/9b3c2732-1178-498d-9a9c-d891526be382.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/a0c19a59-d1c3-4d49-b38a-a0009718a096.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/27863a43-3401-4352-93c7-5f8a541c678a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/75c227d9-0fe1-4770-891c-2e68ec426128.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/19d7ea84-8740-4002-a1c6-64fcd40602e1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/6b778835-8613-4784-95cc-0c71a489f59d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/73349126-dad5-434b-b4ac-80cc3b113a2a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/164b1a24-e602-474b-a28b-9db79ee70c29.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/a4b925f8-43d8-4108-b7d5-f1155d2b6da2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/0396fe08-1c39-40c2-81c2-6ddeaf18026e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/ba71acf5-1469-48fc-865a-b1bbc16012d2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/0c5c9029-d2aa-458b-be85-e2fe04c32340.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/8e8ef978-2ce1-4962-937a-4b217194b0be.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/9b3c2732-1178-498d-9a9c-d891526be382.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/a0c19a59-d1c3-4d49-b38a-a0009718a096.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/27863a43-3401-4352-93c7-5f8a541c678a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/75c227d9-0fe1-4770-891c-2e68ec426128.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/19d7ea84-8740-4002-a1c6-64fcd40602e1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/6b778835-8613-4784-95cc-0c71a489f59d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/73349126-dad5-434b-b4ac-80cc3b113a2a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/164b1a24-e602-474b-a28b-9db79ee70c29.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133024/a4b925f8-43d8-4108-b7d5-f1155d2b6da2.png
 • 4
 • 329m2
 • 191,28m2
Ref: BC405
قیمت فروش 2 950 000 €
 • 4
 • 329m2
 • 191,28m2
Ref: BC405

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 5
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید