برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/832d28ca-f72e-4704-ab6f-58c8aa6627a2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/a0131851-4e31-40a5-ae4a-864f9859e496.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/b01f7c6c-dd55-4849-bcf5-27297234f349.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/6caab1dc-7120-404b-b7e8-3afee4d850a5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/3156c87b-d2ab-4663-9dac-4c01b4893170.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/2d84c01b-9ea7-4047-852d-e8438a8f6555.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/08dac7c6-d5c6-45e5-8d91-cb4e38d2c64d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/39929d93-7427-4c55-99fa-29c43255e75d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/385692f1-cccc-4d4d-85e6-796255e4e3b5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/7d54a355-2047-4a23-ae43-f8945fa87fd8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/d5df214b-3ce4-4ceb-8027-f77e4b52efaa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/2b78d98f-099d-43ee-a840-2e6aee87e549.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/df2fe439-3ac4-4248-aae5-801d9337e2f1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/832d28ca-f72e-4704-ab6f-58c8aa6627a2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/a0131851-4e31-40a5-ae4a-864f9859e496.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/b01f7c6c-dd55-4849-bcf5-27297234f349.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/6caab1dc-7120-404b-b7e8-3afee4d850a5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/3156c87b-d2ab-4663-9dac-4c01b4893170.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/2d84c01b-9ea7-4047-852d-e8438a8f6555.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/08dac7c6-d5c6-45e5-8d91-cb4e38d2c64d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/39929d93-7427-4c55-99fa-29c43255e75d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/385692f1-cccc-4d4d-85e6-796255e4e3b5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/7d54a355-2047-4a23-ae43-f8945fa87fd8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/d5df214b-3ce4-4ceb-8027-f77e4b52efaa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/2b78d98f-099d-43ee-a840-2e6aee87e549.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133025/df2fe439-3ac4-4248-aae5-801d9337e2f1.png
 • 3
 • 252,5m2
 • 124m2
Ref: BC406
قیمت فروش 2 145 000 €
 • 3
 • 252,5m2
 • 124m2
Ref: BC406

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 5
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید