برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/de7f3ab2-8ca4-4281-813e-f51082a07681.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/ad8b6d83-ce97-40f0-b3de-152c0d32694c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/657392db-01eb-43b2-8117-a8dda4abb299.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/9af6edc1-6565-4261-a8fc-d63adf0e825d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/bcca1988-7dfd-4051-894c-6ce3e4f8ca48.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/98d79477-efe1-4cad-b847-16a3f5369727.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/d9373ae2-81f1-43b1-ae89-19cc7cf54556.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/bd67b117-badb-453d-99ed-074f7e603143.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/73d8ba14-dd67-4f01-b1fe-19355aa9b029.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/272b76af-570d-4670-a5cb-daf4719132d9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/64de4fe3-5128-4377-a15f-2f4d4e4cc85e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/4bacb9e8-3651-42bd-a682-902075a9b4e5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/853a63b6-bdfb-4c55-9637-d3d851073fb2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/de7f3ab2-8ca4-4281-813e-f51082a07681.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/ad8b6d83-ce97-40f0-b3de-152c0d32694c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/657392db-01eb-43b2-8117-a8dda4abb299.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/9af6edc1-6565-4261-a8fc-d63adf0e825d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/bcca1988-7dfd-4051-894c-6ce3e4f8ca48.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/98d79477-efe1-4cad-b847-16a3f5369727.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/d9373ae2-81f1-43b1-ae89-19cc7cf54556.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/bd67b117-badb-453d-99ed-074f7e603143.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/73d8ba14-dd67-4f01-b1fe-19355aa9b029.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/272b76af-570d-4670-a5cb-daf4719132d9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/64de4fe3-5128-4377-a15f-2f4d4e4cc85e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/4bacb9e8-3651-42bd-a682-902075a9b4e5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133026/853a63b6-bdfb-4c55-9637-d3d851073fb2.png
 • 3
 • 240,15m2
 • 178,28m2
Ref: BC407
قیمت فروش 2 935 000 €
 • 3
 • 240,15m2
 • 178,28m2
Ref: BC407

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 5
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید