برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/ecc2cf29-54be-4375-ad89-0557a4b6aa62.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/97b92501-6a2f-4877-88bd-f266108b8b21.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/4ea87d11-967d-4787-a979-45d7c3ae026e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/84e66df7-2c95-4562-91dc-deda9a7aa5a2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/827f5bd3-7ecc-4b33-980b-8dac8e44dc94.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/326d0bf1-f238-4d7f-8f4a-e5e8f97bba80.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/72c0067e-877e-4e89-ab46-56fb13c2b7b5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/a3fcaf30-2986-4ee9-8e88-0fb633d10293.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/ecc2cf29-54be-4375-ad89-0557a4b6aa62.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/97b92501-6a2f-4877-88bd-f266108b8b21.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/4ea87d11-967d-4787-a979-45d7c3ae026e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/84e66df7-2c95-4562-91dc-deda9a7aa5a2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/827f5bd3-7ecc-4b33-980b-8dac8e44dc94.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/326d0bf1-f238-4d7f-8f4a-e5e8f97bba80.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/72c0067e-877e-4e89-ab46-56fb13c2b7b5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133027/a3fcaf30-2986-4ee9-8e88-0fb633d10293.png
 • 4
 • 578,31m2
 • 247,36m2
Ref: BC408
قیمت فروش 3 295 000 €
 • 4
 • 578,31m2
 • 247,36m2
Ref: BC408

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 1
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید