برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/c19d98b3-6f06-4bef-9354-6b64739c6ff0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/b764e283-60f4-4a29-bde7-76e4762ce46b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/fe83d5c3-af36-41b6-9e5c-3e3308530954.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/a2433625-ddd8-4ec6-bb5e-6ce1820dadbf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/fc4bb72a-4ab7-4eaf-a0ef-c684a1ed7629.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/9d119add-c77b-4ab9-a8d3-3f71e53ee6f0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/afbc710f-d4e9-4352-b3ed-94ac2df7db1e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/fa0f9e33-82f8-4b85-8b18-899189e4a02f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/c19d98b3-6f06-4bef-9354-6b64739c6ff0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/b764e283-60f4-4a29-bde7-76e4762ce46b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/fe83d5c3-af36-41b6-9e5c-3e3308530954.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/a2433625-ddd8-4ec6-bb5e-6ce1820dadbf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/fc4bb72a-4ab7-4eaf-a0ef-c684a1ed7629.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/9d119add-c77b-4ab9-a8d3-3f71e53ee6f0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/afbc710f-d4e9-4352-b3ed-94ac2df7db1e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133031/fa0f9e33-82f8-4b85-8b18-899189e4a02f.png
 • 1
 • 148,03m2
 • 69,49m2
Ref: BC411
قیمت فروش 925 000 €
 • 1
 • 148,03m2
 • 69,49m2
Ref: BC411

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 1
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید