برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/5347dccf-1a98-4e45-a09d-ef4185e8aff6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/73c6a8be-e8a0-40c5-ac35-1c50a76fa88a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/c72efa5b-2011-422c-b589-a8299e06f855.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/d29d8ddc-a1e7-4429-ad01-1c1b0389ab3a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/83608026-1b15-4c13-a104-49d627bb1488.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/2a383cda-b9f2-4213-81b4-d48b0a6b3fca.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/3a6cd6a7-ee6b-40fc-b70d-3a5ba4a8bff7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/6268f3e5-dd0c-4398-ba06-c2315c116759.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/61602232-9c4a-4ea8-9b96-48c7e4c918d1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/047d2675-c622-4785-aa8b-2157d334e1c7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/aea11510-f8dd-46e0-82d7-a11c3df96a11.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/5347dccf-1a98-4e45-a09d-ef4185e8aff6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/73c6a8be-e8a0-40c5-ac35-1c50a76fa88a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/c72efa5b-2011-422c-b589-a8299e06f855.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/d29d8ddc-a1e7-4429-ad01-1c1b0389ab3a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/83608026-1b15-4c13-a104-49d627bb1488.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/2a383cda-b9f2-4213-81b4-d48b0a6b3fca.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/3a6cd6a7-ee6b-40fc-b70d-3a5ba4a8bff7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/6268f3e5-dd0c-4398-ba06-c2315c116759.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/61602232-9c4a-4ea8-9b96-48c7e4c918d1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/047d2675-c622-4785-aa8b-2157d334e1c7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133034/aea11510-f8dd-46e0-82d7-a11c3df96a11.png
 • 3
 • 171,78m2
 • 133m2
Ref: BC412
قیمت فروش 1 650 000 €
 • 3
 • 171,78m2
 • 133m2
Ref: BC412

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 4
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید