برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/041210f2-3a12-49c5-ae32-b88b0318d520.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/aa027706-498d-4210-8fb1-7a915c8d35e5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/bbe4c134-c945-4aeb-9450-ff0d9b6d86a3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/f6be771c-757a-41da-a8b1-96b565478c77.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/3c86c6e7-ff3d-40fe-b9e0-7e5a2ba862a1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/f002790c-ba5e-41c3-8ceb-02f24cb4b567.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/fbf35cc2-3165-4b2e-8450-73024655e580.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/05b3afb5-9ef5-4bfd-8c99-2204749688a5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/031e31bb-a17a-48bd-bfdb-e066fbc6a92e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/bfdef6a2-001d-4f8d-8c55-89c9ff5168f6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/f07209b8-a2c8-430d-86fb-6340d4f03df3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/041210f2-3a12-49c5-ae32-b88b0318d520.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/aa027706-498d-4210-8fb1-7a915c8d35e5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/bbe4c134-c945-4aeb-9450-ff0d9b6d86a3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/f6be771c-757a-41da-a8b1-96b565478c77.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/3c86c6e7-ff3d-40fe-b9e0-7e5a2ba862a1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/f002790c-ba5e-41c3-8ceb-02f24cb4b567.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/fbf35cc2-3165-4b2e-8450-73024655e580.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/05b3afb5-9ef5-4bfd-8c99-2204749688a5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/031e31bb-a17a-48bd-bfdb-e066fbc6a92e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/bfdef6a2-001d-4f8d-8c55-89c9ff5168f6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133036/f07209b8-a2c8-430d-86fb-6340d4f03df3.png
 • 3
 • 253m2
 • 190,95m2
Ref: BC413
قیمت فروش 2 385 000 €
 • 3
 • 253m2
 • 190,95m2
Ref: BC413

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 4
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید