برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/5445e5f0-609d-43ac-adcd-268da540ce2f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/4d5e5ab7-1b8f-47bd-9e9a-0a8720123253.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/07cd1d48-8d10-4fc5-8a06-f774de7cadf0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/06e6cce6-f40a-4637-b52b-38471e0f4121.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/abdbd6e9-335d-4b1e-a799-bc725479a4c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/316bf4c8-40bb-43a6-af2f-0275208049bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/405f57e5-c961-433b-bc0a-37d19ada68af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/a118378e-50fc-448c-8b29-94eb9e9cb8b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/586e779d-d909-476a-87e2-ba07367e893e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/48dea975-695b-46aa-b639-c4d5cbd9a7a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/e660f24e-7489-47ca-ac5a-508a12a42a16.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/9631ec5a-a9f4-4b5e-85a0-ad8a378d9c0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/5445e5f0-609d-43ac-adcd-268da540ce2f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/4d5e5ab7-1b8f-47bd-9e9a-0a8720123253.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/07cd1d48-8d10-4fc5-8a06-f774de7cadf0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/06e6cce6-f40a-4637-b52b-38471e0f4121.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/abdbd6e9-335d-4b1e-a799-bc725479a4c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/316bf4c8-40bb-43a6-af2f-0275208049bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/405f57e5-c961-433b-bc0a-37d19ada68af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/a118378e-50fc-448c-8b29-94eb9e9cb8b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/586e779d-d909-476a-87e2-ba07367e893e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/48dea975-695b-46aa-b639-c4d5cbd9a7a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/e660f24e-7489-47ca-ac5a-508a12a42a16.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/70167/9631ec5a-a9f4-4b5e-85a0-ad8a378d9c0a.jpg
 • 2
 • 1
 • 75m2
Ref: BC154
قیمت فروش 289 000 €
 • 2
 • 1
 • 75m2
Ref: BC154

ویژگی های اموال

 • : 1988
 • : 2
 • :

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید