برای فروش

پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/0c548f59-457b-4732-87a8-d8f4e50d683f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/7942f8d6-fee4-4a93-bef0-60eb11d6e1ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/133d55f6-c969-4a86-b8ef-66a2a318d569.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/c63c253d-218a-4ff5-8f2a-f577959774b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/8b029126-11d6-465f-b058-62af0222598a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/342417d4-bcb6-47b4-825e-7b7439e94f1e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/7f3860f0-29d6-4c5a-948f-6f4aa780262c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/daf72a77-6215-4da4-b744-1441ae5bff56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/ea1a2f2f-6205-4c25-8d23-99a4702c5c19.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/f0717b4c-a026-46b1-ab5c-2fe4988bf33a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/0c548f59-457b-4732-87a8-d8f4e50d683f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/7942f8d6-fee4-4a93-bef0-60eb11d6e1ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/133d55f6-c969-4a86-b8ef-66a2a318d569.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/c63c253d-218a-4ff5-8f2a-f577959774b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/8b029126-11d6-465f-b058-62af0222598a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/342417d4-bcb6-47b4-825e-7b7439e94f1e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/7f3860f0-29d6-4c5a-948f-6f4aa780262c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/daf72a77-6215-4da4-b744-1441ae5bff56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/ea1a2f2f-6205-4c25-8d23-99a4702c5c19.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108723/f0717b4c-a026-46b1-ab5c-2fe4988bf33a.jpg
 • 3
 • 2
 • 163,3m2
 • 127,3m2
Ref: BC283
قیمت فروش 785 000 €
 • 3
 • 2
 • 163,3m2
 • 127,3m2
Ref: BC283

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , , ,
 • : 2023
 • : 4
 • : ,
 • گواهی انرژی

دانلودها

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید